Úrad pri stanovovaní štandardov kvality prihliada na to, aby ich dodržiavanie bolo pre regulované subjekty v praxi realizovateľné a ekonomicky únosné, a to aj v prípade úhrady kompenzačných platieb za ich nedodržanie.