Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny ustanovuje  vyhláška č. 236/2016 Z. z.

Podľa uvedenej vyhlášky má dodávateľ elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy vo vzťahu ku koncovému odberateľovi elektriny najmä tieto povinnosti:

 1. uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada do troch pracovných dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,
 2. uskutočniť dodávku elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny,
 3. dodržať charakteristiky napájacieho napätia podľa technickej normy (frekvencia, odchýlka od normalizovanej hodnoty, asymetria, celkové harmonické skreslenie),
 4. odstrániť príčiny zníženej kvality napätia podľa charakteru príčin zníženej kvality napätia v lehote 10 pracovných dní, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby,
 5. overiť správnosť vyúčtovania a informovať odosielateľa podania o výsledku overenia vyúčtovania do 35 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania; ak je podanie oprávnené, v rovnakej lehote odstrániť zistené nedostatky vo vyúčtovaní a vystaviť opravný účtovný doklad,
 6. odoslať platbu podľa opravného účtovného dokladu podľa bodu 5. alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry do 14 dní od vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry,
 7. zabezpečiť preskúšanie elektromera do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho overenie,
 8. obnoviť dodávku elektriny v prípade vzniku poruchy v sústave do 3, 11, 9, 11 alebo 17 hodín (podľa charakteru poruchy), odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel,
 9. 15 dní pred plánovaným prerušením alebo obmedzením dodávky elektriny informovať o tejto skutočnosti dotknutých odberateľov elektriny,
 10. dodržať oznámenú dobu plánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny,
 11. obnoviť dodávku elektriny do dvoch pracovných dní od uhradenia dlžnej sumy, pokiaľ bola dodávka prerušená z dôvodu meškania platby a sú splnené technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a obchodné podmienky dodávateľa elektriny,
 12. do 30 dní od doručenia žiadosti o pripojenie odberného miesta alebo zmenu rezervovanej kapacity zaslať stanovisko odosielateľovi ku predmetnej žiadosti,
 13. vymeniť nefunkčné meradlo v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o nefunkčnosti alebo poškodení meradla,
 14. v prípade nedodržania štandardu kvality uhradiť kompenzačnú platbu v lehote 60 dní po odstránení nekvality.

Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Mišutová, tel: 043 401 17 13, kvalita_elektrina@urso.gov.sk