Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva úrad ako doklad, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie v zmysle § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, o čom výrobca elektriny úrad informuje. Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, sa nevzťahuje podpora doplatkom.
Na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad uznáva záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydané v inom členskom štáte.