Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) Vás informuje, že 1. januárom 2020 prechádzajú činnosti týkajúce sa evidencie, prevodu, uznania, uplatnenia a zrušení záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a energie vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou z Úradu na OKTE, a.s. ako organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Táto zmena nastala na základe zákona č. 309/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa prechodného ustanovenia § 18j ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. konania o vydanie, prevod, zrušenie alebo uznanie záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou začaté pred 1. januárom 2020 sa skončia podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. Takto začaté konania o vydanie, prevod, zrušenie alebo uznanie záruky pôvodu dokončí aj po 31.12.2019 úrad.

Od 1.1.2020 bolo elektronické vydávanie, prevody, uplatnenie a zrušenie záruk pôvodu implementované v súlade so štandardmi európskej platformy Association of Issuing Bodies (AIB) v elektronickom systéme OKTE, a.s. Táto implementácia zabezpečí aj uznanie záruk pôvodu vydaných v inom členskom štáte EÚ a tiež organizáciu aukcií na záruky pôvodu na elektrinu, na ktorú bolo uplatnené právo na doplatok alebo príplatok.

Zároveň bude naďalej možno uznať a previesť aj záruky pôvodu vydané v členskom štátu EÚ inom ako členskom štáte AIB, pokiaľ taká záruka pôvodu splní požiadavky § 8b ods. 10 zákona č. 309/2009 Z. z., podľa ktorého OKTE, a.s. uzná a zaeviduje záruku pôvodu, ktorá bola vydaná v inom členskom štáte na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť.