• Európska komisia

  Európska komisia – Generálne  riaditeľstvo DG ENER okrem iných aktivít pravidelne organizuje fóra pre Európanov s cieľom diskutovať súčasný a perspektívny rozvoj v oblasti regulácie pre oblasti elektriny, plynu, konečného spotrebiteľa a infraštruktúry.

 

 • ACER

  Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACERbola zriadená v roku 2011 nariadením (ES) 713/2009, ktoré bolo upravené v roku 2019 v rámci balíka Čistá energia pre všetkých Európanov. Úrad sa prostredníctvom svojho zástupcu aktívne zúčastňuje na zasadnutiach Rady regulačných orgánov, ktorá vykonáva dozor nad pôsobnosťou ACER. Rada regulačných orgánov a expertné pracovné skupiny fungujú ako platforma spolupráce pre regulačné orgány a ACER pri zjednocovaní trhu s energiou a harmonizácii regulačných rámcov v rámci cieľov energetickej politiky EÚ.

  ACER zohráva ústrednú úlohu pri rozvoji energetickej infraštruktúry v celej EÚ a podieľa sa na navrhovaní trhových pravidiel s cieľom posilniť hospodársku súťaž. Koordinuje regionálne a medziregionálne iniciatívy, ktoré sa usilujú o integráciu EÚ trhu. ACER tiež monitoruje prácu európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO) predovšetkým ich plány rozvoja sietí v celej EÚ, ďalej monitoruje fungovanie trhov s plynom a elektrickou energiou, a najmä oblasť  veľkoobchodného obchodu s energiou.


 

Spolupráca v rámci energetických združení


 • CEER

  Úrad sa v rámci svojho členstva aktívne zúčastňuje zasadnutí Rady európskych energetických regulátorov (CEER), nezávislé a dobrovoľné združenie energetických regulátorov z členských štátov EÚ a ďalších európskych krajín. CEER dosahuje svoje ciele na úrovni expertných pracovných skupín a slúži ako fórum na výmenu poznatkov a skúseností medzi regulačnými orgánmi. Usiluje sa o vytvorenie jednotného, konkurencieschopného, efektívneho a udržateľného vnútorného trhu s elektrinou a plynom v Európe.


 
 • Energy Community

  Úrad participuje na rôznych platformách medzinárodnej organizácie Energy Community, so sídlom vo Viedni. Vznikla Dohodou (Treaty establishing the Energy Community) a vstúpila do platnosti v roku 2006. Zmluvné strany mimo EÚ: Albánsko, Bosna a Herzegovina, Kosovo, Severné Macedónsko, Moldava, Montenegro, Srbsko a Ukrajina. Pozorovateľmi sú: Arménsko, Nórsko a Turecko.


 
 • ERRA

  Od roku 2001 je úrad členom Regionálneho združenia regulátorov energetiky (ERRA), ktoré združuje regulačné orgány z krajín Európy, Ázie, Afriky, Stredného východu a Severnej a Južnej Ameriky. Činnosť ERRA je zameraná na formovanie stálej spolupráce medzi regulačnými orgánmi, výmenu informácií a regulačných skúseností, zvýšenie prístupu k regulačným poznatkom formou workshopov, seminárov a konferencií.

  Úrad koordinuje svoje kroky v medzinárodnej oblasti aj prostredníctvom regionálnej spolupráce a bilaterálnych vzťahov partnerských regulačných úradov.