Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou ustanovuje vyhláška č. 276/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z.

Dodávateľ pitnej vody verejným vodovodom je povinný v dostatočnom množstve zabezpečiť nepretržitú dodávku zdravotne bezchybnej pitnej vody, ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu a dodržať hodnoty pretlaku vody dohodnutého v zmluve o dodávke vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu, alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie tak, aby negatívne neovplyvňoval životné prostredie v dohodnutom množstve a dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti, alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadovej vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.

Ďalej je dodávateľ pitnej vody verejným vodovodom a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný:

  1. do 30 dní zaslať odpoveď na podanie týkajúce sa štandardu kvality dodržania limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody, nedostatočného množstva dodávanej alebo odvádzanej vody alebo pretlaku vody , nepretržitá dodávka vody a plynulé odvádzanie odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie,
  2. do 30 dní určiť technické podmienky na pripojenie/odpojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo kanalizáciu,
  3. predložiť zmluvu o dodávke vody alebo odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok pripojenia sa na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu,
  4. zabezpečiť plynulú dodávku pitnej vody alebo odvádzanie odpadovej vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy,
  5. do 30 dní zabezpečiť preskúšanie meradla,
  6. do 30 dní overiť správnosť vyúčtovania úhrady za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie, prípadne čistenie odpadových vôd a odstrániť zistenú chybu.

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Devečková, tel: 043 401 17 13, kvalita_voda@urso.gov.sk