Štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu ustanovuje vyhláška ustanovuje vyhláška č. 278/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 233/2016 Z. z.

Podľa uvedenej vyhlášky má dodávateľ plynu a prevádzkovateľ distribučnej siete vo vzťahu ku koncovému odberateľovi plynu najmä tieto povinnosti:

 1. uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada, do desiatich dní odo dňa, splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,
 2. obnoviť distribúciu plynu do 24 hodín od okamihu ako sa prevádzkovateľ distribučnej siete o poruche dozvedel alebo do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti užívateľa distribučnej siete na obnovenie distribúcie plynu,
 3. obnoviť dodávku plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu,
 4. dodržať kvalitu plynu pri distribúcii plynu ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete,
 5. zabezpečiť preskúšanie určeného meradla formou jeho výmeny a podania a žiadosti o vykonanie skúšky do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 6. overiť správnosť vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 7. uhradiť opravný účtovný doklad, ktorý je v prospech odberateľa plynu v lehote 14 dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry,
 8. písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia plynu najneskôr 15 dní pred plánovaným prerušením alebo obmedzením distribúcie plynu,
 9. dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu,
 10. odoslať žiadosť odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti,
 11. odoslať stanovisko prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska,
 12. odoslať kompenzačnú platbu a oznámenie o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom v lehote do piatich pracovných dní odkedy bola kompenzačná platba pripísaná na účet dodávateľa plynu a bolo doručené oznámenie o kompenzačnej platbe.

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Pálešová, tel: 043 401 17 14, kvalita_plyn@urso.gov.sk