Top tlačové správy

Predseda úradu Andrej Juris sa v rámci procesu transparentnej a odbornej komunikácie úradu a dôsledného vysvetľovania našich pracovných aktivít zúčastnil v dňoch 20.11.2023 až 24.11.2023 ďalšieho ročníka konferencie Smart metering/smart grid, ktorú v Bratislave organizoval portál eFocus, v súvislosti s dekarbonizáciou diskutoval na konferencii Jesenná ITAPA a na tému obnoviteľných zdrojov sa zúčastnil podujatia portálu EURACTIV Slovensko.
Najväčší dodávatelia elektriny a plynu budú povinní zverejňovať a aktualizovať svoje cenníky a pravidelne reportovať na úrad dosiahnuté príjmy a náklady z neregulovanej dodávky elektriny a plynu. Úrad chce týmto opatrením podporiť transparentnosť a aktualizáciu cenníkov najmä pre malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny od 30 do 100 MWh a plynu od 100 do 641,4 MWh. Sem patria mestá a obce, školy, škôlky, nemocnice, ambulancie, ako aj mnohé malé a stredné podnikateľské subjekty, ktoré nakupujú elektrinu a plyn od dodávateľov na voľnom, neregulovanom trhu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácií zo strany úradu. Pre nedostatky v cenníkoch dodávateľov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu sú totiž naďalej vystavení neistotám vo vývoji na trhoch s energiami.
Stav núdze by nemal tlačiť sociálne najslabších členov spoločnosti hlbšie do energetickej chudoby a nemal by automaticky viesť k odpájaniu od dodávok energií pri problémoch s platením faktúr. Dodávatelia by mali poskytovať zákazníkom riešenia šité na mieru na základe ich individuálnych špecifík a potrieb. ÚRSO vychádza z celoeurópskej výzvy „OBNOVENIE SPOLOČNÝCH ZÁSAD PRE ZVÝŠENÚ OCHRANU SPOTREBITEĽA NA NASTÁVAJÚCU ZIMU“ prijatej na úrovni EÚ a podporenej Európskou komisiou, združeniami na ochranu spotrebiteľov, asociáciou európskych energetických regulátorov a taktiež profesijnými združeniami energetických podnikov.
V dňoch 8.11. - 10.11. 2023 sa úrad zúčastnil 15. zasadnutia Občianskeho energetického fóra v Dubline, tzv. Dublinské fórum, zameraného na aktuálnu problematiku energetických spotrebiteľov. V rámci diskusií v kruhu regulátorov, členských štátov a stakeholderov rezonovali témy týkajúce sa smerovania energetickej politiky a riešení na ochranu spotrebiteľov v nachádzajúcom období.
Vážení čitatelia, milí odberatelia energií,
v treťom vydaní nášho Spravodaja ÚRSO Ombudsmana vám prinášame novinky z práce expertov nášho úradu a spoločne nazrieme aj priamo do Vašich obývačiek...

Tlačové správy

V zmysle platnej legislatívy SR museli dodávatelia elektriny a plynu predložiť cenové návrhy na ÚRSO do konca októbra 2023, ak požadujú mať schválenú zmenu regulovaných cien za dodávku elektriny a plynu s účinnosťou od 01.01.2024. Na úrad prišlo 53 cenových návrhov na dodávku elektriny a 28 cenových návrhov na dodávku plynu a evidujeme tiež predložené cenové návrhy na zmenu cien tepla v roku 2024 od vyše 100 dodávateľov tepla. Príslušné cenové konania už prebiehajú, pričom ich kompletnú finalizáciu očakávame do konca tohto roka.
Úrad preskúmal ako dodávatelia elektriny dodržiavajú svoje nové povinnosti vyplývajúce zo zmien primárnej energetickej legislatívy platných od 01.10.2022 v súvislosti s uplatňovaním dynamických cien elektriny, ktoré sú účinným nástrojom šetrenia nákladov pre spotrebiteľov. Úrad zistil, že veľká skupina dodávateľov aktívne ponúka dynamické ceny pre odberateľov elektriny, ktorými sú prevažne podnikateľské subjekty. Široká ponuka dynamických cien elektriny je podporená aj pomerne rozsiahlym zavádzaním inteligentných meracích systémov v SR.
Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 07.11.2023 zúčastnil diskusie: „Drahé vykurovanie a pomoc štátu domácnostiam“, ktorú zorganizovalo združenie Slovenská klimatická iniciatíva v spolupráci so SME konferencie, Nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung a Slovenským plynárenským priemyslom.
ÚRSO informuje, že Európska komisia (EK) zverejnila dokument: „Odporúčanie Komisie z 20.10.2023 týkajúce sa energetickej chudoby“. V dokumente EK odporúča členským štátom viacero opatrení na boj s energetickou chudobou. ÚRSO pripomína, že v súvislosti s energetickou chudobou už bol vláde SR zaslaný vypracovaný dokument „Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov“ - nájdete ho v prílohe (pdf).
Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 27.10.2023 zúčastnil podujatia HN Fórum Kam sa môžu rozvíjať regulované monopoly? V panelovej diskusii o budúcnosti sieťových monopolov sa účastníci venovali možnostiam ich rozvoja a rastu v slovenskom i európskom kontexte - tu je prehľad niektorých postojov predsedu úradu k tejto téme.