Top tlačové správy

Úrad na základe svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o regulácii") a z nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) vykonal kontrolu správnosti údajov zadávaných účastníkmi trhu v ich registračnom profile v CEREMP (Central European Register for Market Participants - centralizovaný európsky register účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou) a zistil, že v mnohých prípadoch sa zadané údaje nezhodujú so skutočnosťou, čo je v rozpore s článkom 9 ods. 5 REMIT.
Z dôvodu finalizácie legislatívneho procesu k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností s plánovanou účinnosťou od 01. 10. 2023 úrad odporúča podávať cenové návrhy výrobcov elektriny, ktorí ešte na rok 2024 nepodali cenový návrh, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti vyhlášky publikovanej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (portál Slov-Lex).
Navrhovaná definícia vychádza z existujúcich prvkov sociálnej politiky, a to najmä zo životného minima, čím sa zohľadňuje počet členov v domácnosti. Definícia vychádza aj z porovnania príjmov a výdavkov domácností, čím sa reflektuje aj skutočnosť, že Slovenská republika patrí v rámci Európy medzi štáty s najvyšším pomerom medzi výdavkami na energie a disponibilnými príjmami domácností. Pri aplikácií navrhovanej definície v praxi by bolo cca 150 tisíc domácností na Slovensku ohrozených energetickou chudobou.
Predseda ÚRSO Andrej Juris dnes zaslal vláde SR vypracovaný dokument „Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov“. Tento dokument ponúka konkrétny návrh definície energetickej chudoby a zároveň obsahuje odporúčania ďalších krokov na implementáciu možných adresných opatrení štátnej politiky, ktorých cieľom je ochrana domácností ohrozených energetickou chudobou.
Vážení čitatelia, milí odberatelia energií,
v druhom vydaní nášho Spravodaja ÚRSO Ombudsmana Vám prinášame novinky z dielne Európskej komisie, vlády SR i nášho úradu a spoločne nazrieme aj priamo do Vašich obývačiek...

Tlačové správy

Úrad publikuje tento dokument s cieľom v prehľadnej forme ilustrovať pre SR relevantný vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu a emisných povoleniek v dlhšom sledovanom období (01.01.2022 – 15.07.2023). Úrad tak v stručnosti identifikuje a rekapituluje najzásadnejšie faktory, ktoré mali rozhodujúci vplyv pre vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu. Úrad tak zároveň formuluje možné očakávania pre rok 2024 a ponúka vstup do širšej odbornej diskusie.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznamuje, že dnešným dňom zverejnil na svojom webovom sídle Výročnú správu úradu za rok 2022 – nájdete na adrese: https://www.urso.gov.sk/vyrocne-spravy-uradu/
Na pôde úradu sa dňa 07.08.2023 uskutočnilo za účasti predsedu úradu Andreja Jurisa ďalšie stretnutie stálej konzultačnej platformy ÚRSO so zástupcami najväčších priemyselných odberateľov energií v Slovenskej republike. Na programe boli tentokrát témy ako kľúčové zmeny v cenovej regulácií sieťových a systémových poplatkov v elektroenergetike v nadväznosti na vyhlášku úradu č. 246/2023 Z. z., prieskum úradu o vývoji neregulovaných cien za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov a odhad regulovaných cien elektriny a plynu na rok 2024.
Z analýzy úradu vyplýva, že pri absencii mimoriadnych opatrení vlády SR by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli oproti dnes platným cenám vzrásť v priemere o 81 % a v prípade plynu o 110 % pri súčasných úrovniach trhových cien. Úrad zároveň vypracoval viacero návrhov na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť primerané ceny energií pre slovenských odberateľov aj v roku 2024 a zároveň na posilnenie ochrany odberateľov.