Top tlačové správy

ÚRSO ukončil verejnú konzultáciu v súvislosti s plánom novelizovať spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov v návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, viď link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/79
Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv (15.03.2023) ÚRSO vydáva svoj pilotný newsletter - Spravodaj ÚRSO Ombudsmana. Ide o ďalšiu z iniciatív úradu v snahe byť bližšie k spotrebiteľom, poskytovať im informácie o vývoji na energetickom trhu, ako aj rady a odporúčania z prvej ruky.
Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 15.03.2023 zúčastnil v Senci odbornej diskusie na X. kongrese Lepšia správa 2023. Podujatie organizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov a témou diskusie boli najmä aktuálne otázky o možnostiach regulácie a cenách energií v SR.

Tlačové správy

Úrad v súlade s § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov oznamuje, že opakovane pokračuje vo výbere dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Lehota na predkladanie žiadostí je od 15. 03. 2023 do 15. 04. 2023 (vrátane).
Úrad na základe početných podnetov, žiadostí o výklad, resp. usmernení zo strany odberateľov, ako aj regulovaných subjektov – účastníkov trhu, považuje za potrebné upozorniť na niektoré v ostatnom období novelizované ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“ alebo „ZoE“) vo vzťahu k právam zraniteľných odberateľov elektriny a plynu. Úrad zároveň upozorňuje, že nie je orgánom kompetentným vykladať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy.
Predseda ÚRSO Andrej Juris sa dňa 01.03.2023 stretol v Budapešti s predsedníčkou Maďarského úradu pre reguláciu energetiky a verejných služieb (MEKH) Edit Juhász. Bolo to ich prvé bilaterálne rokovanie. Obaja lídri na stretnutí deklarovali odhodlanie zachovať a ďalej posilňovať spoluprácu medzi oboma regulačnými úradmi v oblasti energetiky na národnej i európskej úrovni.
Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 28.02.2023 vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2022. V prípade, že regulovaný subjekt v roku 2022 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách, ale úradu do 28.02.2023 zašle oznámenie, že danú činnosť (dané činnosti) nevykonával. Viac informácií nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/standardy-kvality/
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Našim cieľom je otvoriť širokú verejnú odbornú diskusiu nad rámec klasického medzirezortného pripomienkového konania o zásadných zmenách, ktoré ÚRSO pripravuje a ktoré zároveň presahujú dnes platné zákony o regulácii. Prijaté pripomienky od odbornej verejnosti spracujeme pri príprave príslušnej cenovej vyhlášky úradu, ako aj pri príprave legislatívnych návrhov na posilnenie práv spotrebiteľov energií a umožnenie väčšej konkurencie na trhu dodávky elektriny a plynu.“