Top tlačové správy

Predseda úradu Andrej Juris a riaditeľ Kancelárie úradu Rudolf Slezák predstavili dňa 12.09.2022 na zasadnutí Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Správu o činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2021. Poslanci po diskusii týkajúcej sa aktuálnej situácie s energiami materiál zobrali na vedomie.
Úrad pokračuje v avizovanom procese prípravy návrhu koncepcie na ochranu odberateľov v domácnostiach pred energetickou chudobou, ktorý na jeseň predloží Vláde SR. Dôležitosť prípravy návrhu koncepcie podčiarkuje aj aktuálny nepriaznivý cenový vývoj na energetických komoditných trhoch. Vypracovanie kvalitného návrhu koncepcie vníma ÚRSO ako jeden z kľúčových predpokladov a nástrojov efektívnej ochrany spotrebiteľa v SR.

Tlačové správy

Úrad dáva do pozornosti verejnosti, odborným organizáciám a regulovaným subjektom, že na svojom webovom sídle zverejnil Výročnú správu úradu za rok 2021. 
ÚRSO upozorňuje, že proces regulácie cien elektriny na budúci rok sa začína už dnes, 01.08. 2022, pričom absentujú pravidlá pre implementáciu Memoranda o porozumení so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. Bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie až o 1782 eur (pozrite si modelový príklad).
Zlá správa je, že ÚRSO vo svojej aktuálnej analýze potvrdzuje svoje odhady z apríla 2022, podľa ktorých hrozí slovenským domácnostiam v roku 2023 skutočne dramatické zvýšenie regulovaných cien energií.
Dobrá správa je, že štát pripravuje viacero zásadných opatrení na minimalizáciu dopadov na odberateľov, ktoré, ak sa dotiahnu do praxe, slovenským domácnostiam významne pomôžu.
ÚRSO ich uvádza v najnovšej v analýze.