Regulačná rada je jedným z orgánov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), ktorý zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. Regulačná rada má šesť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, a to tak, aby traja členovia Regulačnej rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia na návrh vlády Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky na návrh Regulačnej rady vymenúva a odvoláva predsedu Regulačnej rady.

Do kompetencie Regulačnej rady patrí
 1. prijímanie regulačnej politiky, vrátane zmeny alebo doplnenie,
 2. rozhodovanie o odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam úradu vydaných v konaní o cenovej regulácii, v konaní o vecnej regulácii a v prípade mimoriadnej regulácie, okrem rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiam o uložení pokuty,
 3. voľba kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady zo svojich členov,
 4. podanie návrhu kandidáta na vymenovanie za predsedu Regulačnej rady a návrhu na  odvolanie predsedu Regulačnej rady prezidentovi Slovenskej republiky,
 5. voľba podpredsedu Regulačnej rady zo svojich členov,
 6. schvaľovanie
  • návrhov dohôd o vzájomnej spolupráci s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie,
  • rokovacieho poriadku Regulačnej rady,
  • správy o činnosti úradu,
  • zriadenia pracovísk úradu mimo jeho sídla,
  • ročnej účtovnej závierky úradu,
 7. vyjadrovanie sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom.