Cenová kalkulačka Vám ponúka možnosť jednoduchým spôsobom porovnať ponuky dodávok od rôznych dodávateľov.

Poznámka: ÚRSO údaje v cenovej kalkulačke priebežne aktualizuje v súlade s tým, ako sú postupne vydávané cenové rozhodnutia na rok 2023.


Úrad zdôrazňuje, že kalkulácia sa týka iba výlučne dodávky komodity ako rozhodujúcej zložky integrovanej ceny. 
Kalkulácia slúži ako pomôcka pre rozhodovanie odberateľa a nemožno ju chápať ako odporúčanie alebo návod. Konkrétne podmienky odberu a ceny podľa jednotlivých sadzieb a taríf je preto potrebné konzultovať s príslušnými dodávateľmi.