Rozhodnutia k metodikám podľa sieťových predpisov pre SEPS, a.s. a OKTE, a.s.

Sieťové predpisy súhrnne označujú balík ôsmych nariadení Komisie (EÚ) vydaných na základe Nariadenia EPaR č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. Tieto nariadenia stanovujú buď sieťové predpisy (Network Codes) alebo usmernenia (Guidelines), ktoré možno tematicky zatriediť do troch oblastí.

Trhové nariadenia stanovujú kompetencie úradu v oblasti schvaľovania podmienok a metodík:

  • Nariadenie 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (CACM), účinnosť od 14.8.2015
  • Nariadenie 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (FCA), účinnosť od 17.10.2016
  • Nariadenie 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (BAL), účinnosť od 18.12.2017

Prevádzkové nariadenia stanovujú kompetencie úradu v oblasti schvaľovania podmienok a metodík:

  • Nariadenie 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (SO), účinnosť od 14.9.2017
  • Nariadenie 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ER), účinnosť od 18.12.2017

Pripojovacie nariadenia stanovujú úradu kompetencie v troch oblastiach – udeľovanie výnimiek, zaraďovanie výrobných zariadení do kategórie vznikajúcich technológií, rozhodovanie o všeobecne platných podmienkach pre pripojenie:

  • Nariadenie 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (RfG), účinnosť od 17.5.2016
  • Nariadenie 2016/1388, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (DCC), účinnosť od 7.9.2016
  • Nariadenie 2016/1447, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (HVDC), účinnosť od 28.9.2016

Nariadenia CACM, FCA, BAL, SO a ER stanovujú kompetencie pre úrad v oblasti schvaľovania podmienok alebo metodík, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS, a.s., príp. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. predkladajú úradu na schválenie. Sieťové predpisy alebo usmernenia stanovujú spolu viac ako 100 metodík alebo podmienok, ktoré sú schvaľované priebežne od roku 2016. V prípade, ak úrad v koordinácii s národnými regulačnými úradmi na regionálnej alebo celoeurópskej úrovni nerozhodne vydaním rozhodnutia o schválení príslušnej metodiky, rozhodnutie vydá a uverejní na svojom webovom sídle ACER.