Rozhodnutia k metodikám podľa sieťových predpisov pre SEPS, a.s. a OKTE, a.s.

Sieťové predpisy súhrnne označujú balík ôsmych nariadení Komisie (EÚ) vydaných na základe Nariadenia EPaR č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. Tieto nariadenia stanovujú buď sieťové predpisy (Network Codes) alebo usmernenia (Guidelines), ktoré možno tematicky zatriediť do troch oblastí.

Trhové nariadenia stanovujú kompetencie úradu v oblasti schvaľovania podmienok a metodík:

  • Nariadenie 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (CACM), účinnosť od 14.8.2015
  • Nariadenie 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (FCA), účinnosť od 17.10.2016
  • Nariadenie 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (BAL), účinnosť od 18.12.2017

Prevádzkové nariadenia stanovujú kompetencie úradu v oblasti schvaľovania podmienok a metodík:

  • Nariadenie 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (SO), účinnosť od 14.9.2017
  • Nariadenie 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (ER), účinnosť od 18.12.2017

Pripojovacie nariadenia stanovujú úradu kompetencie v troch oblastiach – udeľovanie výnimiek, zaraďovanie výrobných zariadení do kategórie vznikajúcich technológií, rozhodovanie o všeobecne platných podmienkach pre pripojenie:

  • Nariadenie 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (RfG), účinnosť od 17.5.2016
  • Nariadenie 2016/1388, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (DCC), účinnosť od 7.9.2016
  • Nariadenie 2016/1447, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (HVDC), účinnosť od 28.9.2016

Nariadenia CACM, FCA, BAL, SO a ER stanovujú kompetencie pre úrad v oblasti schvaľovania podmienok alebo metodík, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS, a.s., príp. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. predkladajú úradu na schválenie. Sieťové predpisy alebo usmernenia stanovujú spolu viac ako 80 metodík alebo podmienok, ktoré sú schvaľované priebežne od roku 2016. V prípade, ak úrad v koordinácii s regionálnymi, príp. celoeurópskymi národnými regulačnými úradmi nerozhodne vydaním rozhodnutia o schválení príslušnej metodiky, rozhodnutie vydá a uverejní na svojom webovom sídle ACER.

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM

Plán spoločného výkonu funkcií MCO (MCO - market coupling operator, čl. 7 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0004/2017/E-EU [pdf] zo dňa 26.6.2017

Určenie regiónu výpočtu kapacity (CCR - capacity calculation region, čl. 15 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 06/2016 zo dňa 17.11.2016
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0001/2018/E-EU [pdf] zo dňa 17.1.2018
Rozhodnutie ACER č. 04/2019 zo dňa 1.4.2019

Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení (GLDP - generation and load data provision, čl. 16 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0002/2017/E-PP [pdf] zo dňa 9.1.2017

Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 17 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0002/2017/E-EU [pdf], zo dňa 14.6.2017

Spoločná metodika koordinovaného výpočtu kapacity (CCM – capacity calculation methodology, čl. 20 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 02/2019 zo dňa 21.2.2019

Záložná metodika (Back-up methodology, čl. 36 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0002/2018/E-EU [pdf] zo dňa 31.1.2018

Algoritmus zbližovania cien a párovací algoritmus priebežného obchodovania (Algorithm, čl. 37 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 08/2018 zo dňa 26.7.2018
Rozhodnutie ACER č. 04/2020 zo dňa 30.1.2020

Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia denných trhov (Products DA, čl. 40 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0003/2018/E-EU [pdf] zo dňa 31.1.2018

Harmonizované maximálne a minimálne ceny v jednotnom prepojení denných trhov (HMMP DA - harmonised maximum and minimum prices, čl. 41 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 04/2017 zo dňa 14.11.2017

Metodika výpočtu plánovaných výmen pre denný trh (DA methodology for calculating scheduled exchanges, čl. 43 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0008/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 13.3.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0008/2019/E-EU, [pdf]

Núdzové postupy (Fallback procedures, čl. 44 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 10/2018 zo dňa 27.9.2018

Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Products ID, čl. 53 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0004/2018/E-EU [pdf], zo dňa 31.1.2018
Rozhodnutie ACER č. 05/2020 zo dňa 30.1.2020

Harmonizované maximálne a minimálne ceny v jednotnom prepojení vnútrodenných trhov (HMMP ID - harmonised maximum and minimum prices, čl. 54 CACM)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 05/2017 zo dňa 14.11.2017

Metodika oceňovania vnútrodennej kapacity (IDCZCP – intraday cross-zonal capacity pricing, čl. 55 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 01/2019 zo dňa 24.1.2019

Metodika výpočtu plánovaných výmen pre vnútrodenný trh (ID methodology for calculating scheduled exchanges, čl. 56 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0009/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 13.3.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0009/2019/E-EU, [pdf]

Čas otvorenia a uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu (IDCZGT - intraday cross-zonal gate opening/closure times, čl. 59 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 4/2018 zo dňa 24.4.2018

Konečný termín dennej garantovateľnosti (DAFD - day-ahead firmness deadline, čl. 69 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0003/2017/E-EU [pdf] zo dňa 19.6.2017

Metodika rozdelenia príjmu z preťaženia (CID – congestion income distribution, čl. 73 CACM)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA

Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení (GLDP - generation and load data provision, čl. 17 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0006/2018/E-EU [pdf] zo dňa 5.3.2018

Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 18 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0007/2018/E-EU [pdf] zo dňa 12.7.2018

Zavedenie dlhodobých prenosových práv na hranici ponukovej oblasti CZ/SK (LTTR - long-term transmission rights, čl. 30 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0001/2017/E-EU [pdf] zo dňa 26.5.2017

Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (regional design LTTR, čl. 31 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0006/2017/E-EU [pdf] zo dňa 20.10.2017
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0008/2018/E-EU [pdf] zo dňa 19.7.2018

Pravidlá nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranice ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, ČR, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, SR a Slovinskom (PTR - physical transmission rights, čl. 36 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0012/2018/E-EU [pdf] zo dňa 19.9.2018

Zriadenie jednotnej prideľovacej platformy a metodika rozdelenia nákladov na jej zriadenie, rozvoj a prevádzku (SAP - single allocation platform, čl. 49 a 59 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0007/2017/E-EU [pdf] zo dňa 4.12.2017

Harmonizované pravidlá prideľovania pre dlhodobé prenosové práva (HAR LTTR – harmonised allocation rules, čl. 51 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 3/2017 zo dňa 2.10.2017

Regionálne požiadavky na harmonizované pravidlá prideľovania (regional HAR – harmonised allocation rules, čl. 52 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0005/2017/E-EU [pdf] zo dňa 20.10.2017
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0012/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 22.3.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0012/2019/E-EU, [pdf]

Metodika rozdelenia príjmu z preťaženia (CIDM – congestion income distribution methodology, čl. 57 FCA)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0024/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 17.6.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0024/2019/E-EU, [pdf]

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO

Návrh kľúčových organizačných požiadaviek, úloh a zodpovedností súvisiacich s výmenou údajov o prevádzkovej bezpečnosti (KORRR – key organizational requirements, roles and responsibilities in relation to data exchange related to operational security, čl. 40 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0003/2019/E-EU [pdf], zo dňa: 21.1.2019
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2019/E-EU

Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 67 a 70 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0011/2018/E-EU [pdf] zo dňa 19.9.2018

Metodika koordinácie analýzy prevádzkovej bezpečnosti (CSA – coordinating operational security analysis, čl. 75 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 07/2019 zo dňa 19.6.2019

Metodika koordinácie analýzy prevádzkovej bezpečnosti (RAOC – relevance of assets for outage coordination, čl. 84 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 08/2019 zo dňa 19.6.2019

Návrh podmienok dovolených lineárnych zmien činného výkonu pre blok LFC SEPS (blok regulácie frekvencie a činného výkonu ) (čl. 137 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0007/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 13.3.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0007/2019/E-EU, [pdf]

Určenie blokov regulácie frekvencie a činného výkonu (LFC blocks - load-frequency control blocks, čl. 141 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0010/2018/E-EU [pdf] zo dňa 13.9.2018

Metodika opatrení na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek (čl. 152 ods. 16 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0010/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 13.3.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0010/2019/E-EU, [pdf]

Metodika pravidiel dimenzovania FCR (rezerv na zachovanie frekvencie) (čl. 153 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0015/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 2.4.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0015/2019/E-EU, [pdf]

Dodatočné požiadavky na skupiny poskytujúce FCR (rezervy na zachovanie frekvencie) a vylúčenie skupín poskytujúcich FCR z poskytovania FCR (čl. 154 ods. 3 a 4 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0021/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 15.5.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0021/2019/E-EU, [pdf]

Návrh východísk a metodika analýzy nákladov a prínosov (čl. 156 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0018/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 18.4.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0018/2019/E-EU, [pdf]

Metodika pravidiel dimenzovania FRR (rezerv na obnovenie frekvencie) (čl. 157 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0006/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 13.3.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0006/2019/E-EU, [pdf]

Technické požiadavky na FRR vymedzené PPS a odmietnutie skupín poskytujúcich FRR z poskytovania FRR (čl. 158 a 159 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0020/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 15.5.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0020/2019/E-EU, [pdf]

Návrh limitov objemu výmeny a zdieľania FRR (rezerv na obnovenie frekvencie) medzi synchrónnymi oblasťami (čl. 176 a 177 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0016/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 2.4.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0016/2019/E-EU, [pdf]

Návrh limitov objemu výmeny a zdieľania RR (nahradzujúcich rezerv) medzi synchrónnymi oblasťami (čl. 178 a 179 SO)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0014/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 2.4.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0014/2019/E-EU, [pdf]

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL

Návrh aktualizácie podmienok zabezpečovania rovnováhy pre poskytovateľov podporných služieb (čl. 18 BAL)
Subjekt: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0019/2018/E-EU, [pdf] zo dňa 17.12.2019

Návrh aktualizácie podmienok zabezpečovania rovnováhy pre poskytovateľov podporných služieb (čl. 18 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0020/2018/E-EU, [pdf] zo dňa 17.12.2019

Návrh implementačného rámca pre proces imbalance netting (imbalance netting process, čl. 22 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 06/2019 zo dňa 29.5.2019
Rozhodnutie ACER č. 13/2020 zo dňa 24.6.2020

Metodika pre zoznam štandardných produktov pre vyvažovaciu kapacitu rezerv (čl. 25 ods. 2 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 11/2020 zo dňa 17.6.2020

Metodika klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej energie (čl. 29 ods. 3 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 16/2020 zo dňa 15.7.2020

Výnimka pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) (čl. 32 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0009/2018/E-EU, [pdf] zo dňa 6.9.2018

Metodika spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity (čl. 40 ods. 1 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 1/2020 zo dňa 17.6.2020

Spoločné pravidlá zúčtovania platné pre všetky plánované výmeny energie (čl. 50 ods. 1 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 17/2020 zo dňa 15.7.2020

Návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie (čl. 50 ods. 3 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0001/2020/E-EU [pdf], zo dňa 15.6.2020

Návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky neplánované výmeny energie (čl. 51 ods. 1 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0002/2020/E-EU [pdf], zo dňa 15.6.2020

Návrh pre stanovenie a zosúladenie hlavných prvkov zúčtovania odchýlok (čl. 52 BAL)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ACER č. 18/2020 zo dňa 15.7.2020

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia ER

Návrh pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností (čl. 36)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0023/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 11.6.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0023/2019/E-EU, [pdf]

Návrh pravidiel zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze (čl. 39)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0022/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 22.5.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0022/2019/E-EU, [pdf]

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG

Návrh výkonových limitov – schválenie hraničných hodnôt maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D (čl. 5)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0005/2018/E-EU, [pdf] zo dňa 13.2.2018

Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7)
Subjekt: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0002/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 29.1.2019

Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7)
Subjekt: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0001/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 3.1.2019
K tomuto rozhodnutiu bola vydaná oprava zo dňa 08.01.2019.

Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7)
Subjekt: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0017/2018/E-EU, [pdf] zo dňa 14.12.2018

Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0015/2018/E-EU, [pdf] zo dňa 12.11.2018

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC

Všeobecné platné požiadavky, frekvenčný vypínací plán (čl. 6)
Subjekt: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0017/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 10.4.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0017/2019/E-EU, [pdf]

Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 6)
Subjekt: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0011/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 10.4.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0011/2019/E-EU, [pdf]

Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 6)
Subjekt: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0005/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 6.3.2019

Všeobecné platné požiadavky, stanovenie parametrov technických požiadaviek (čl. 6)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0004/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 6.3.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0004/2019/E-EU, [pdf]

Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia HVDC

Všeobecné platné požiadavky (čl. 5)
Subjekt: SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutie ÚRSO číslo: 0013/2019/E-EU, [pdf] zo dňa 1.4.2019
Príloha k rozhodnutiu č. 0013/2019/E-EU, [pdf]