Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je ústredným orgánom štátnej správy (od 01.02.2024) s celoslovenskou pôsobnosťou. Úlohou úradu je v sieťových odvetviach - elektroenergetike, plynárenstve, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve - ochraňovať koncového spotrebiteľa pred zneužitím dominantného postavenia monopolných dodávateľov energií a vody a zároveň dbať na návratnosť investícií podnikateľských subjektov, aby dodávka energií a vody bola spoľahlivá a bezpečná.

Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje úrad nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti.

Orgánmi úradu sú predseda úradu a Regulačná rada a jeho sídlom je Bratislava, pričom pracoviská má zriadené aj v Martine, Košiciach a Trenčíne.

Viac základných informácií o pôsobnosti úradu nájdete v  Zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach