Podľa § 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zapracovať pravidlá trhu do prevádzkového poriadku v súlade so vzorovým prevádzkovým poriadkom a tento predložiť prvý krát na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví do 15 dní od doručenia povolenia. Návrh na zmenu prevádzkového poriadku sa predloží na schválenie úradu do 60 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol prevádzkový poriadok schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Povinnosť predložiť prevádzkový poriadok sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa zásobníka plynu.

Pravidlá pre fungovanie trhu s plynom boli ustanovené Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z..

Úradom schválený prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu.