Zákon č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "protispoločenská činnosť") a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
 
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len "zodpovedná osoba"), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) dané úlohy zabezpečil oznámením požadovaných údajov všetkým zamestnancom prostredníctvom  svojho interného systému, aplikácia interné dokumenty, ako aj týmto oznámením na svojom webovom sídle. V tejto súvislosti tiež oznamuje, že zodpovednou osobou je riaditeľka kancelárie predsedu, Mgr. Monika Pôbišová, ktorá je vybavená oprávneniami preverovať podnety zamestnancov podľa zákona.
 
  • Zamestnanci úradu môžu podať podnet zodpovednej osobe :
  1. ústne do záznamu, alebo
  2. elektronickou  poštou  prístupnou  24 hodín  denne na adresu : protispol_cinnost@urso.gov.sk, alebo
  3. písomne na adresu : Mgr. Monika Pôbišová, riaditeľka kancelárie predsedu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3