Úradu je možné doručiť podnet, ktorým odberateľ popisuje postup regulovaného subjektu, s ktorým nesúhlasí. Výsledkom vybavovania podnetu je stanovisko, ktoré informuje odberateľa o zistených skutočnostiach.

Úradu je možné tiež doručiť návrh na alternatívne riešenie sporu, ktorého cieľom je uzatvorenie dohody medzi odberateľom a dodávateľom, ktorá bude akceptovateľná pre obe strany sporu.

Bližšie podrobnosti a usmernenia ako postupovať:

 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán štátnej správy pre oblasť regulácie v sieťových odvetviach s celoslovenskou pôsobnosťou vybavuje podnety odberateľov elektriny, plynu, tepla a vody, ktoré sa týkajú najmä dodržiavania práv a povinností dodávateľov a prevádzkovateľov distribučných sietí a sústav.