Ing. Ján Ďuriš, predseda Regulačnej rady

 • Vzdelanie:

SPŠ stavebná Žilina
VŠDS Žilina
Postgraduálne štúdium na Ústave súdneho inžinierstva
 • Prax:
Cestný investorský útvar Banská Bystrica - projektant
Stredoslovenské energetické závody, k. p. - vedúci projektant
Slovpap, a. s. - riaditeľ
Stredoslovenská energetika, š. p. - ekonóm nákupu
Stredoslovenská energetika, a. s. - vedúci odboru verejného obstarávania
Stredoslovenská energetika, a. s. - podpredseda predstavenstva
znalecká činnosť v odbore stavebníctvo
 • Člen Rady od: 15.06.2018
 • Na obdobie: 6 rokov

Ing. Juraj Doležal, podpredseda Regulačnej rady

 • Vzdelanie:

Ekonomická Univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta
 • Prax:
Stredoslovenské energetické závody, š.p. - ekonóm správy daní a fin.plánu
SSE CZ, s.r.o. ČR - štatutárny zástupca dcérskej spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a.s. - riaditeľ sekcie financie
 • Člen Rady od: 13.05.2019
 • Na obdobie: 6 rokov

Ing. Sylvia Beňová, člen Regulačnej rady

 • Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektroenergetike a tepelnej energetike
 • Prax:
Ministerstvo spravodlivosti SR - generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo spravodlivosti SR - generálna riaditeľka sekcie Ekonomiky a Správy
SLOVNAFT, a.s. - vedúca útvaru Riadenia vonkajších obchodných vzťahov
CMEPS, s.r.o. - vedúca útvaru Obchod
SLOVNAFT, a.s. - špecialista vzťahov s regulačným prostredím
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - referent odboru ekonomických analýz
Združenie miestnych distribučných sústav
Asociácia výrobcov tepla a elektriny a poskytovateľov podporných služieb
 • Člen Rady od: 01.02.2020
 • Na obdobie: 6 rokov

Ing. Andrej Ochotnický, člen Regulačnej rady

 • Vzdelanie:

Ekonomická Univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta
 • Prax:
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o – asistent audítora
RMS-Market o.c.p.,a.s. – portfólio manažér
Slovenská sporiteľňa a.s. – produktový manažér pre štrukturované investičné produkty
Atlantik Asset Management investiční společnost a.s. – senior klient manažér pre SR
ZSE Energia, a.s - člen dozornej rady
Podnikateľ v oblasti prípravy projektov a výstavby energetických zariadení
 • Člen Rady od: 01.05.2021
 • Na obdobie: 6 rokov