Úrad rozhoduje o uložení pokuty, ak sa regulovaný subjekt alebo osoba, na ktorú sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v sieťových odvetviach, dopustí správneho deliktu spáchaného porušením povinností ustanovených právnymi predpismi v sieťových odvetviach.

Správne konanie o uložení pokuty úrad začína na základe skutočností zistených svojou vlastnou činnosťou alebo na základe záverov kontroly vykonávanej v regulovanom subjekte, resp. u osoby, na ktorú sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v sieťových odvetviach.