Vzhľadom na výrazný nárast podnetov odberateľov na postupy dodávateľov elektriny a/alebo plynu pre domácnosti, úrad pripravil stanovisko pre odberateľov:

Pri podaniach týkajúcich sa nevyplatených preplatkov z vyúčtovaných faktúr úrad v rámci svojich kompetencií prešetruje postup konkrétneho dodávateľa elektriny a/alebo plynu. Úrad však nemá zákonné prostriedky na samotné vymáhanie preplatku. Uložiť povinnosť dodávateľovi elektriny a/alebo plynu zaplatiť splatný preplatok z vyúčtovacej faktúry môže len príslušný všeobecný súd.

Úrad ďalej upozorňuje odberateľov, ktorí sa obracajú na úrad so svojimi podnetmi, že v kompetencii úradu nie je:

  • kontrola obsahu a zákonnosti zmlúv uzavretých s dodávateľmi elektriny a/alebo plynu, úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním obchodných podmienok, ktoré schválil pre dodávateľov elektriny a/alebo plynu,
  • všeobecná kontrola faktúr bez bližšieho identifikovania problematickej položky,
  • ukončovanie zmlúv uzavretých s dodávateľom elektriny a/alebo plynu napísaním výpovede alebo odstúpenia od zmluvy,
  • vymáhanie akýchkoľvek pohľadávok (dlhov) medzi dodávateľom a odberateľom týkajúcich sa porušenia ich zmluvných vzťahov,
  • overovanie pravosti podpisu odberateľa na uzavretých zmluvách.

12.11.2014