• Vzdelanie:
2012 Rigorózna skúška; odbor Hospodárske a finančné právo, Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského
2007 Magisterské štúdium, odbor Právo, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
  • Pracovné skúsenosti:
od 15.9.2020 Podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2014 - 2020 Vedúci Úseku riadenia investícií, Západoslovenská distribučná, a. s.
2011 - 2013 Vedúci Tímu podpory riadenia, Západoslovenská distribučná, a. s.
2007 - 2011 Vedúci Tímu správy predstavenstva, ZSE Distribúcia, a. s.
2006 - 2007 Špecialista Tímu regulácie, Západoslovenská energetika, a. s.
  • Certifikáty a školenia:
2018, 2019 Certifikát - preškolenie interných audítorov podľa ISO 19011
2011, 2018 Certifikát – školenie interných audítorov podľa ISO 45001:2018 a ISO 19011
2018 Katastrálny zákon
2018 Zákon o ochrane osobných údajov
2018 Intenzívny tréning Manažér 2.0
  • Komunitné aktivity:
od dec. 2010 Poslanec mestského zastupiteľstva, Mesto Dunajská Streda
od nov. 2014 Predseda komisie pre financie a majetok, člen mandátovej komisie Mesto Dunajská Streda
  • Jazykové znalosti:
  Slovenčina (na úrovni materinského jazyka), maďarčina (materinský jazyk), angličtina (plynule), nemčina (dobre), latinčina (základy)
  • Publikačná a prezentačná činnosť (výber):
2011 Regulácia sieťových odvetví v podmienkach Slovenskej republiky, Sládkovičovo
Právne predpisy ovplyvňujúce postavenie národnostných menšín
2009 in: Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008, Šamorín
2006 Majetkové vzťahy medzi manželmi – právna komparácia, Bratislava