Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel a svojej mobilnej aplikácie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS“) a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.urso.gov.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z.  o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.

  • Niektoré obrázky nemajú definovaný korektný alebo žiadny alternatívny text, ktorý by popisoval ich obsah, pričom dekoračná grafika nemá mať alternatívny text [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]  

  • Viaceré tabuľky nemajú správne identifikované záhlavie pomocou tagu <th> , čo spôsobuje nevidiacemu používateľovi problém pri orientácii v tabuľke [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]  

  • Nevhodného používania medzery medzi písmenami na zvýraznenie textu, pretože asistenčná technológia neinterpretuje tento text správne a používateľ preto nemusí pochopiť význam daného textu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]

  • Vstupné polia pre emailovú adresu a telefónne číslo nemajú správne zadefinovaný typ, typ "text" nie je pre tento typ údajov vhodný. Pre telefónne čísla sa používa typ "tel" a pre emailové adresy typ "email". [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]

  • Premiestnením kurzoru myši na hypertextový odkaz (stav :hover) sa stratí podčiarknutie hypertextového odkazu, je potrebné, aby boli odkazy podčiarknuté mimo zamerania, ale aj pri zameraní, aby sa ich dalo identifikovať a rozoznať od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]

  • Niektoré farebné kombinácie textu a pozadia nespĺňajú minimálny kontrastný pomer 4,5:1, pre používateľov je tento text veľmi ťažko čitateľný,kontrast je možné merať pomocou nástroja Colour Contrast Analyser vo verzii 3.1.2  [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]

  • Pri zväčšení (priblížení) textu sa začne text medzi sebou prekrývať a stráca sa obsah textu, čím sa stáva náročnejším na čítanie, pričom by malo byť možné zväčšiť text bez použitia asistenčných technológií až do 200 %. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]

  • Niektoré dokumenty sú oskenované bez použitia optického rozoznávania znakov (OCR), čítač obrazovky nedokáže interpretovať takto zverejnený obsah, používateľ potrebuje mať k dispozícii text [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]

  • Pri prezeraní obsahu v šírke 320 CSS je nutné horizontálne posúvanie, aby sa používateľ dostal k ikone vyhľadávania, ikone menu a obrázku, horizontálne posúvanie nie je pri responzívnom dizajne akceptovateľné (s výnimkou tabuliek, máp, diagramov) [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]

  • Ohraničenie vstupného poľa, ktoré je široké 1px, nie je v dostatočnom kontraste s pozadím, avšak minimálny požadovaný kontrastný pomer pre netextové prvky je 3:1 , kontrast možno merať pomocou nástroja Colour Contrast Analyser vo verzii 3.1.2. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]

  • Aplikovaním niektorých štýlov textu, text pretečie za vyhradený priestor, v dôsledku čoho sa stáva neprístupným a nečitateľným, k čomu dochádza aj pri prekrývaní chybových hlášok [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]

  • Niektoré položky sa nedajú zamerať  pomocou klávesnice, formulár, ktorý sa nachádza v dokumente vo formáte PDF, neobsahuje interaktívne vstupné polia, ktoré by bolo možné zamerať a vyplniť prostredníctvom klávesnice [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]

  • Slider sa posúva automaticky a nedisponuje zrozumiteľným mechanizmom, ktorý by umožňoval jeho pozastavenie a opätovné spustenie alebo jeho  úplne zastavenie [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]

  • Viaceré PDF dokumenty nemajú zadefinovaný názov  [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]

  • Niektoré hypertextové odkazy obsahujú symboly a čísla, ktoré môžu byť mätúce pri pochopení smerovania odkazu. Odkaz sa nenachádza v paragrafe, v ktorom by bol text, ktorý by bližšie špecifikoval smerovanie odkazu, vhodné je preto pomenovať odkaz zrozumiteľnejšie a konkrétnejšie [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]

  • Viaceré PDF dokumenty nemajú definované záložky [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]

  • Nadpis je prázdny, neobsahuje žiadne znaky, a teda nie je dostatočne popisný [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]

  • Viaceré dokumenty vo formáte PDF majú nesprávne zadefinovaný anglický jazyk ako primárny jazyk dokumentu, aj napriek tomu, že je text dokumentu v jazyku slovenskom [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]

  • Väčšina webových stránok má zadefinovaný hlavný jazyk stránky slovenský jazyk a pri výskyte časti textu v anglickom jazyku, ktorý nemá zadefinovaný anglický jazyk pomocou atribútu lang, spôsobuje, že asistenčná technológia číta anglický text so slovenským dialektom [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]

  • Po zvolení položky v rozbaľovacom zozname, sa vybraný filter automaticky aplikuje, používateľ by mal mať k dispozícii tlačidlo, ktoré mu umožní samostatne aplikovať filter podľa kritéria zvoleného v rozbaľovacom zozname [Kritérium úspešnosti 3.2.2 Vstup používateľa]

  • Nedostatočná informovanosť o chybách vo formulároch pre používateľa, okrem chybovej hlášky v textovej podobe by sa mali všetky chybné / chýbajúce polia zvýrazniť (napr. červenou farbou) a zameranie by malo byť premiestnené na správu o chybe [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]

  • Vstupné polia vo formulároch nemajú viditeľnú menovku umiestnenú nad alebo pred vstupným poľom, viditeľná menovka povinného poľa by mala informovať o tom, že je pole povinné, placeholder nemôže byť použitý ako náhrada viditeľných menoviek, pretože sa jeho text stratí pri začatí vpisovania do poľa a viditeľná menovka povinného poľa by mala informovať o tom, že je pole povinné [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]

  • Keď používateľ zadá chybnú e-mailovú adresu (omylom uvedie 2x @), je na to upozornený nesprávnou chybovou hláškou, používateľ musí byť upozornený na konkrétnu chybu a teda, že sa v e-mailovej adrese nachádza symbol @ dva krát [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]

  • Domovská stránka webového sídla obsahuje 16 syntaktických chýb  [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]

  • Mapa na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v časti "Kontakt", ktorá je vložená pomocou prvku iframe, nemá zadefinovaný názov [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

  • Vstupné pole formulára „Podajte podnet“ nie je správnym spôsobom prepojené s elementom label, používatelia asistenčnej technológie nie sú informovaní o účele vstupného poľa a teda o tom, čo do neho majú zadať [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

  • Používateľ pri odoslaní formulára „Podajte podnet“  nie je dostatočne informovaný o jeho úspešnom odoslaní,stránka sa síce obnoví, ale 1. jej názov zostáva nezmenený, 2. nadpis prvej úrovne neinformuje o úspešnom odoslaní formulára, a 3. zameranie nie je premiestnené na správu o úspešnom odoslaní formulára [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Zo samotného textu odkazu nie je možné odvodiť smerovanie odkazu, odkaz má byť nositeľom významovo výstižnej informácie [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

  • Viacero odkazov na dokumenty vo formáte PDF nemá uvedené informácie o veľkosti a type súboru  [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
    

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10.07.2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané na základe výsledku monitorovania prístupnosti webového sídla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré vykonalo MIRRI SR v rámci monitorovacej vzorky na príslušný kalendárny rok.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 11.07.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade, že sa na našom webovom sídle vyskytuje obsah, ktorý nie je v súlade s pravidlami prístupnosti podľa § 14 ods. 1 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z., oznámte to, prosím  kancelárii predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na e-mailovej adrese: urso@urso.gov.sk alebo na telefónnom čísle: +421 2 581 004 11.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.