1. Zákon č. 251/2012 Z.z. z 31.06.2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.
Osobitne upozorňujeme na :
  • § 15 ods. 15 : Účastníci trhu s elektrinou sú povinní dodržiavať pravidlá trhu.
  • § 17 ods. 9 : Odberateľ elektriny má  právo zmeniť dodávateľa elektriny. Dodávateľ elektriny nesmie požadovať od odberateľa elektriny finančnú úhradu za vykonanie zmeny.
  • § 34, ods. 2 písm. f) bod 1: Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny na vymedzenom území podľa § 17 odst. 1 s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada  a splní obchodné podmienky dodávky elektriny.
  • § 35 ods 1. písm. a) : Odberateľ elektriny má právo uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny musí dodávateľ elektriny odôvodniť.

2. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. z 14.01.2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Osobitne upozorňujeme na §24 predmetnej vyhlášky "Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmene bilančnej skupiny"

3. Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

V tomto dokumente je uvedený podrobný proces zmeny dodávateľa elektriny. Dokument je k nahliadnutiu na web-stránkach:
  • ZSE-Distribúcia (www.zse.sk, zložka Distribúcia/Distribučné služby),
  • SSE-Distribúcia (www.sse-d.sk, zložka Služby zákazníkom),
  • VSE-Distribúcia (www.vsds.sk, zložka Zákazníci).

Poznamenávame, že všetky prevádzkové poriadky sa nachádzajú na stránke úradu