• každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s elektrinou a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia kde sa elektrina spotrebuje,
 • podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny,
 • po uzavretí zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny príslušného prevádzkovateľa sústavy najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa §15 ods. 16 zákona 251/2012 Z.z. alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny,
 • pre odberné miesto s meraním typu A  prevádzkovateľ sústavy vykoná diaľkový odpočet stavu elektromera ku dňu zmeny bilančnej skupiny alebo zmeny dodávateľa. Prevádzkovateľ sústavy určí ku dňu vykonania zmeny spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu B, ktorého sa zmena týka, podľa skutočne nameraných hodnôt,
 • pre odberné miesto s meraním typu C ( všetky domácnosti ), ktorého sa zmena týka, prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu po doručení žiadosti o zmenu registrácie odberného miesta a oznámi ho subjektu zúčtovania a novému dodávateľovi elektriny najneskôr sedem dní pred dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny alebo dodávateľa elektriny,
 • prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu C na základe fyzického odpočtu alebo odpočtu určeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny podľa technickej špecifikácie a prevádzkového poriadku,
 • prevádzkovateľ sústavy odovzdá dotknutým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny údaje o spotrebe elektriny pre odberné miesto ku dňu vykonania zmeny do desiatich pracovných dní odo dňa  vykonania zmeny,
 • ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, požadovanú zmenu dodávateľa elektriny prevádzkovateľ distribučnej sústavy potvrdí doporučene poštou alebo zvoleným spôsobom komunikácie,
 • spôsob komunikácie medzi novým dodávateľom elektriny, odberateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy je definovaný v Technickej špecifikácii pre výmenu dát prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 

Pri výbere dodávateľa elektriny sa ďalej odporúča najmä:

 • podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku elektriny príslušného dodávateľa elektriny, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom,
 • okrem ceny je dôležité preveriť, či dodávateľ elektriny nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy,
 • preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.

Proces zmeny dodávateľa pre odberateľov elektriny je bezplatný a všetky potrebné úkony za zákazníka zrealizuje nový dodávateľ elektriny.