Úrad v záujme transparentnosti a otvorenej regulácie s účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejňuje na svojom webovom sídle spolu s právoplatným cenovým rozhodnutím aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní pre regulované činnosti podľa zákona č. 250/2012 Z. z. Uvedené sa netýka cenových konaní začatých z vlastného podnetu úradu.