Štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. sa vzťahuje na podanie zraniteľného odberateľa elektriny, ktorým je odberateľ elektriny v domácnosti a malý podnik.

Postup pri uplatňovaní štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 236/2016 Z. z. na podanie zraniteľného odberateľa elektriny:

A. zraniteľný odberateľ má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny

 1. ak sa podanie týka výšky zálohových platieb odberateľa zaradeného do príslušnej sadzby odberu elektriny, predmetom stanoviska (vzájomnej dohody s odberateľom elektriny) je:
  1. oznámenie o zmene výšky zálohových platieb za združenú dodávku elektriny,
  2. oznámenie o spôsobe stanovenia výšky zálohových platieb a dôvodu, prečo sa ich výška nemení,
    
 2. ak sa podanie týka zmeny sadzby odberu elektriny, predmetom stanoviska (vzájomnej dohody s odberateľom elektriny) je:
  1. oznámenie o zmene zmluvy o združenej dodávke elektriny v časti týkajúcej sa sadzby odberu, ak odberateľ spĺňa podmienky pre priznanie požadovanej sadzby,
  2. oznámenie, aké sú podmienky pre priznanie požadovanej sadzby, ak odberateľ nespĺňa podmienky pre jej priznanie,

B. zraniteľný odberateľ má uzatvorenú samostatnú zmluvu o distribúcii elektriny a samostatnú zmluvu o dodávke elektriny

 1. ak sa podanie týka výšky zálohových platieb odberateľa zaradeného do príslušnej sadzby odberu elektriny, predmetom stanoviska (vzájomnej dohody s odberateľom elektriny) je:
  1. oznámenie o zmene výšky zálohových platieb za dodávku elektriny,
  2. oznámenie o spôsobe stanovenia výšky zálohových platieb a dôvodu, prečo sa ich výška nemení,
    
 2. ak sa podanie týka zmeny sadzby odberu elektriny, predmetom stanoviska (vzájomnej dohody s odberateľom elektriny) je:
  1. oznámenie o zmene zmluvy o dodávke elektriny v časti týkajúcej sa sadzby odberu, ak odberateľ spĺňa podmienky pre priznanie požadovanej sadzby,
  2. oznámenie, aké sú podmienky pre priznanie požadovanej sadzby, ak odberateľ nespĺňa podmienky pre jej priznanie.