Povolenie na podnikanie v energetike na činnosť dodávka elektriny pre fyzickú alebo právnickú osobu sa vyžaduje pre tieto obchodné činnosti:
 • predaj elektriny odberateľom elektriny na vymedzenom území Slovenska.

Žiadateľ so sídlom v krajine EÚ
(a súčasne držiteľ oprávnenia dodávať plyn podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) 


pre získanie povolenia na dodávku elektriny a predloží úradu nasledujúce doklady:
Žiadateľ so sídlom mimo krajiny EÚ
(alebo žiadateľ so sídlom v krajine EÚ bez oprávnenia dodávať plyn podľa práva štátu jej trvalého pobytu alebo sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore)


pre získanie povolenia na dodávku elektriny
 • zriadi organizačnú zložku so sídlom na území Slovenska,
 • vykoná registráciu v slovenskom Registri partnerov verejného sektora (https://rpvs.gov.sk/rpvs),
a predloží úradu nasledujúce doklady:
 • žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v energetike platí od 1.10.2022 (E_00027) (xlsx, 164.8 kB) (v slovenskom jazyku),
 • výpis z Obchodného registra žiadateľa vydaný v krajine so sídlom na území mimo Európskej únie (úradne preložený doklad do slovenského jazyka),
 • výpis z registra trestov právnickej osoby (žiadateľa) nie starší ako 3 mesiace (úradne preložený doklad do slovenského jazyka),
 • výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako 3 mesiace (úradne preložený doklad do slovenského jazyka) alebo nižšie uvedené údaje, *
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

* Poznámka:  Údaje členov štatutárneho orgánu, na základe ktorých úrad vyhľadá záznam v registri trestov:
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko (v prípade zmeny),
 • dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, štát narodenia (v prípade osoby narodenej v cudzine),
 • štátne občianstvo,
 • pohlavie,
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
 • číslo pasu.

Ďalšie informácie:
Správny poplatok pre vydanie povolenia na dodávku elektriny (aktuálne je vo výške 2 000 eur).
Poplatok sa zaplatí jednorazovo na celú dobu platnosti povolenia.
Povolenie platí na dobu neurčitú (ak žiadateľ nepožaduje vydať povolenie na dobu určitú alebo mu v prípade zahraničného povolenia nezanikne skôr to zahraničné povolenie).
Povolenie vydá úrad do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o vydanie povolenia vrátane zaplatenia správneho poplatku.
Pre ďalšie informácie k povoleniam kontaktujte Referát vecnej regulácie