Výhrevnosť zemného plynu 34,9620 MJ/m3
 Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti 1,108103
 Jadrová inflácia JPI 1,75 %
 CENCGt 19,0627 €/MWh
 CZPt max. 41,4854 €/MWh

Hodnoty korekčných koeficientov na rok 2022

V zmysle § 4 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. augusta 2016 č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. v znení vyhlášky č. 298/2021 Z. z. úrad zverejňuje nasledovné hodnoty korekčných koeficientov kp, ka, kb, kc, kd, ke, kf a kg na rok 2022:

kp = 1,8924
ka = 1,00
kb = 1,00
kc = 1,00
kd = 1,00
ke = 1,00
kf = 1,00
kg = 1,00

Priemerný počet dennostupňov v roku 2020 (0Dt-2 )

0D2020 = 3386