Cieľom ÚRSO je transparentne, na mesačnej báze, informovať odbornú ako aj laickú verejnosť, o tom, koľko financií ide v skutočnosti na túto podporu, nakoľko ju financujú sami odberatelia vo svojich účtoch za elektrinu v rámci tzv. tarify za prevádzkovanie systému.

Pre ÚRSO sú pri bilancii nákladov a výnosov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET  dôležité dva parametre - predpokladaná koncová spotreba elektriny a predpokladaná priemerná cena elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou. ÚRSO tieto parametre sleduje a kvantifikuje dopad ich vývoja.

ÚRSO sa rozhodol túto aktualizáciu predpokladaného stavu bilancie nákladov a výnosov v systéme podpory každý mesiac zverejňovať na svojom webovom sídle.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Pravidelné informovanie verejnosti o tom, ako sa vyvíja  objem  finančných zdrojov na podporu výroby elektriny z OZE a VÚKVET, či sú tam prebytky financií, alebo naopak ich nedostatok, považujem za prejav zodpovednosti voči všetkým slovenským odberateľom elektriny. Takáto pravidelná aktualizácia zároveň posilní stabilitu celého systému podpory a umožní úradu pružne reagovať na prípadnú potrebu zmeny parametrov tarify za prevádzkovanie systému.“ 

Aktualizované parametre budú porovnávané s parametrami systému, z ktorých úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia zo dňa 30. 12. 2020, ktorým určil tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) na obdobie od 01. 01. 2021 do konca 5. regulačného obdobia vo výške 23,7405 EUR/MWh.