Vyriešenie podania môže ÚRSO trvať od 4 do 10 týždňov v závislosti od zložitosti prípadu, počtu zainteresovaných subjektov ako i doby skompletizovania dokumentácie pre ÚRSO príslušným dodávateľom/distribútorom energie.

ÚRSO posúdi prípad objektívne, v súlade so zákonnými právami a povinnosťami odberateľov i regulovaných subjektov a na základe predložených dokumentov od oboch strán. Následne ÚRSO zašle stanovisko k celej veci, v ktorom uvedie, či podľa jeho názoru došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov zo strany spotrebiteľa alebo regulovaného subjektu, prípadne či boli porušené zákonné práva spotrebiteľa alebo spotrebiteľ nesplnil svoje zákonné povinnosti. V prípade, že regulovaný subjekt poruší spotrebiteľské práva, vyzve ho ÚRSO na zjednanie nápravy. Uplatnenie náhrady škody spotrebiteľom v prípade pochybenia dodávateľa/distribútora energie je však už v právomoci všeobecného súdu.