• každý odberateľ plynu má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s plynom a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete na časti vymedzeného územia, kde sa plyn dodáva,
 • podmienkou na zmenu dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s doterajším dodávateľom plynu v súlade s podmienkami výpovednej lehoty doterajšieho dodávateľa uvedenými v zmluve o dodávke plynu najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu a uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu,
 • väčšinu administratívnych úkonov spojených so zmenou dodávateľa na základe splnomocnenia preberá na seba nový dodávateľ plynu
 • nový dodávateľ plynu, s ktorým účastník trhu s plynom uzatvoril zmluvu o dodávke plynu, na základe splnomocnenia oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi distribučnej siete, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s plynom pripojené, a to najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom zmeny,
 • ak je odberné miesto vybavené priebehovým meraním (tzv. meranie typu A, meranie typu B) zmena dodávateľa sa môže uskutočniť spravidla k 1. dňu v mesiaci,
 • prevádzkovateľ distribučnej siete určí ku dňu vykonania zmeny dodávateľa spotrebu plynu pre odberné miesto, ktoré je vybavené priebehovým meraním, podľa skutočne nameraných hodnôt a pre odberné miesta s meraním typu C jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. na základe vzájomne odsúhlasených odpočtov vykonaných niektorým z dotknutých účastníkov trhu s plynom,
 2. použitím typových diagramov podľa článku 4.8 prevádzkového poriadku,
 3. odpočtom vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete,
 • ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, požadovanú zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí doporučene poštou alebo zvoleným spôsobom komunikácie.
 

Pri výbere dodávateľa plynu sa ďalej odporúča najmä:

 • podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku plynu príslušného dodávateľa plynu, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom,
 • okrem ceny je dôležité preveriť, či dodávateľ plynu nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy,
 • preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.

Proces zmeny dodávateľa pre odberateľov plynu je bezplatný a všetky potrebné úkony zákazník na základe splnomocnenia môže preniesť na nového dodávateľa plynu.