Právomoci ÚRSO vyplývajú najmä zo zákona o regulácii a zákona o energetike. ÚRSO môže konať len v súlade s ústavou a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ÚRSO v rámci ochrany spotrebiteľa nemá právomoc vydávať právne záväzné stanoviská, iba zhodnocuje, či regulovaný subjekt konal v súlade so zákonom a či bolo poškodené právo spotrebiteľa. ÚRSO taktiež nie je oprávnené preverovať konanie tretích osôb, napr. externých predajcov, poštové služby, či kontrolovať pravosť podpisov. ÚRSO v rámci ochrany spotrebiteľa preveruje správanie sa regulovaného subjektu voči spotrebiteľovi v súlade so zákonom stanovenými právami a povinnosťami a v rámci svojich kompetencií. Týka sa to najmä práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy s regulovaným subjektom, a s tým súvisiacich úkonov, ako napr. výpoveď, odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy, zmena dodávateľa, podmienky uzavretia zmluvy pri podomovom predaji, fakturácia a vyúčtovanie, nedoplatky, pripojenie a odpojenie odberného miesta, zákonnosť uplatňovania cien a taríf, kvalita dodávky, zákaznícky servis a pod. Spotrebiteľ sa však na ÚRSO môže obrátiť v podstate s každým problémom, ktorý sa týka dodávok a distribúcie elektriny alebo plynu, ktorý má na odbernom mieste a s ktorým potrebuje poradiť.

V prípade potreby rýchlejšej rady alebo odporúčania sa odberateľ môže na ÚRSO obrátiť telefonicky a príslušný zamestnanec spotrebiteľovi odporučí, aký postup by bolo vhodné zvoliť. V prípade, ak po preskúmaní ÚRSO zistí, že podnet nepatrí do jeho kompetencie, postúpi ho príslušnému orgánu štátnej správy a odberateľa o tom upovedomí alebo ÚRSO spotrebiteľovi odporučí, aby sa obrátil priamo na príslušný orgán.