Nevidiaci spotrebitelia elektriny vo Východoslovenskom kraji môžu využiť zaujímavú výhodu. Mesačný poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy - tzv. poplatok za elektromer - majú nevidiaci z východnej časti našej krajiny v sadzbách DD2 (jednotarif) a DD4 (dvojtarif) o cca 50 % nižší oproti štandardu. Ide však len o odberateľov v domácnostiach na území Východoslovenskej distribučnej (VSD).
lightbulb-g31832e4a3_1280 Zobraziť galériu

Ročná úspora pri DD2 tak vychádza skoro 50,-€ a úspora pri DD4 závisí od veľkosti hlavného ističa (napr. pri 32A je úspora 71,-€).

Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti, a majú takéto odporúčanie, sa po ich požiadaní uplatní zľavnená mesačná platba za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho. Odporúčanie je potrebné aktualizovať každé dva roky a nesmie byť staršie ako dva mesiace. Ak sa odberateľ elektriny v domácnosti nepreukáže takýmto odporúčaním, stráca nárok na zľavnenú mesačnú platbu.