CEER

ceer-logo

Rada európskych energetických regulátorov (CEER) je nezávislé, neziskové a dobrovoľné združenie energetických regulátorov z členských štátov EÚ a ďalších európskych krajín založené v súlade s belgickým právom so sídlom v Bruseli. CEER dosahuje svoje ciele na úrovni expertných pracovných skupín a slúži ako fórum na výmenu poznatkov a skúseností medzi regulačnými orgánmi. Usiluje sa o vytvorenie jednotného, konkurencieschopného, efektívneho a udržateľného vnútorného trhu s elektrinou a plynom v Európe. Zástupca úradu sa na pravidelnej báze aktívne zúčastňuje zasadnutí valného zhromaždenia CEER.
 
Stratégia CEER zaručuje, že podľa osvedčených regulačných zásad jednotlivé regulačné orgány dôsledne uplatňujú a prispôsobujú najlepšie regulačné postupy v celej Európe a prispievajú tak k integrovanejším trhom v prospech všetkých európskych občanov.

Dôležitým spoločným dokumentom ACER a CEER reflektujúcim Európsku zelenú dohodu bol v roku 2019 „Bridge beyond 2025“, ktorý sa zameriava najmä na tieto oblasti: vytvorenie likvidného, konkurencieschopného a integrovaného veľkoobchodného trhu s energiami; zvyšovanie bezpečnosti dodávok v Európe, integrácia trhov s energiou; prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť so zvýšeným počtom obnoviteľných zdrojov energie a inteligentnými a flexibilnými pohotovými dodávkami energie; výhody a ochrana spotrebiteľov; budovanie dialógu so zainteresovanými stranami, spolupráca a nové mechanizmy riadenia; posilnenie spolupráce NRO na EÚ úrovni.

Stratégia CEER 2022-2025 je zhrnutá nasledovne:

Picture_ceerPicture_strategy ceer

CEER v úzkej spolupráci s ACER a BEUC (Európska organizácia pre spotrebiteľov) spoločne vyvíjajú maximálne úsilie o presadzovania práv spotrebiteľa. K problematike bol publikovaný aj dokument: 2030 Vision for Energy Consumers
 
ÚRSO sa aktíve podieľa prostredníctvom svojich zástupcov na jednotlivých pracovných skupinách a podskupinách, ad hoc skupinách pôsobiacich v rámci ACER a CEER.
 

Energy Community

Screenshot 2021-07-19 at 14.35.26
Úrad participuje na rôznych platformách medzinárodnej organizácie Energy Community, so sídlom vo Viedni. Vznikla Dohodou (Treaty establishing the Energy Community) a vstúpila do platnosti v roku 2006. Zmluvné strany mimo EÚ: Albánsko, Bosna a Herzegovina, Gruzínsko, Kosovo, Severné Macedónsko, Moldavsko, Čierna hora, Srbsko a Ukrajina. Pozorovateľmi sú: Arménsko, Nórsko a Turecko.
 

ERRA

Erralogo
Od roku 2001 je úrad členom Regionálneho združenia energetických regulátorov (ERRA), ktoré združuje regulačné orgány z krajín Európy, Ázie, Afriky, Stredného východu a Severnej a Južnej Ameriky. Činnosť ERRA je zameraná na formovanie stálej spolupráce medzi regulačnými orgánmi, výmenu informácií a regulačných skúseností, zvýšenie prístupu k regulačným poznatkom formou workshopov, seminárov a konferencií.
 

Regulačné orgány

Úrad koordinuje svoje kroky v medzinárodnej oblasti aj prostredníctvom spolupráce a vzťahov s inými regulačnými orgánmi: https://www.ceer.eu/eer_about/members.