Nové povinnosti pre účastníkov trhu s LNG sa zaregistrovať a oznamovať svoje údaje o obchodovaní agentúre ACER

V súlade s nedávno schváleným a zverejneným nariadením Rady EÚ Posilnenie solidarity prostredníctvom lepšej koordinácie nákupu plynu, cezhraničnej výmeny plynu a spoľahlivých referenčných hodnôt cien dostala agentúra ACER okrem úlohy vypracúvať a uverejňovať nové denné odhady cien skvapalneného zemného plynu (LNG) aj právomoc zhromažďovať údaje o trhu s LNG.

Od 20. decembra 2022 je otvorená pre účastníkov trhu s LNG, ktorí si musia splniť svoju povinnosť oznamovať údaje podľa horeuvedeného nariadenia, registrácia a zasielanie ich údajov o obchodovaní s LNG agentúre ACER prostredníctvom špecializovanej platformy na zber údajov s názvom TERMINAL.

Agentúra ACER pripravila pre účastníkov trhu s LNG podrobné usmernenie ako sa zaregistrovať.

Na zber údajov o trhu s LNG v súlade s nariadením agentúra ACER zriadila špecializovanú webovú stránku o odhade cien LNG, vytvorila systém zberu údajov na oznamovanie údajov o obchodovaní s LNG (TERMINAL) a pripravila usmernenia pre účastníkov trhu s LNG na plnenie ich povinností oznamovať údaje (zoznam dokumentov).


Registrácia účastníkov trhu s LNG

Účastníci trhu s LNG sa musia na zasielanie svojich údajov zaregistrovať a vytvoriť si používateľské konto v systéme TERMINAL. Keďže na účastníkov trhu s LNG by sa mali vzťahovať povinnosti a zákazy, ktoré sa vzťahujú na účastníkov trhu podľa REMIT, účastníci trhu s LNG musia byť zaregistrovaní aj v Centralizovanom európskom registri účastníkov trhu s energiou (CEREMP). Účastníkom trhu s LNG, ktorí nie sú zaregistrovaní v CEREMP, sa odporúča, aby sa čo najskôr zaregistrovali u príslušného národného regulačného orgánu EÚ, kde je v registračnej žiadosti potrebné zakliknúť políčko Účastník trhu s LNG a uviesť príslušnú emailovú adresu užívateľa. Následne je potrebné sa zaregistrovať v systéme TERMINAL.

Podrobné informácie o procese registrácie účastníkov trhu s LNG v CEREMP a TERMINAL sú k dispozícii tu.

Odkaz na registráciu slovenských účastníkov trhu v CEREMP
 


Aktuálne vydanie Otázok a odpovedí (Q&A) ACER k REMIT a povinnosť zverejňovať od 1.1.2023 dôverné informácie výlučne cez platformy pre dôverné informácie


Agentúra EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) zverejnila 29. vydanie otázok a odpovedí (Questions & Answers alebo aj Q&As) k REMIT (nariadenie EÚ o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou).

Vydanie obsahuje o.i. usmernenia k oznamovaniu pre:

·    zmluvy o batériovom uskladňovaní (Q&A III.3.51);
·    nabíjacie stanice pre elektromobily (Q&A III.3.52);
·    zmluvy o spoľahlivostných opciách (Q&A III.3.53) a
·    nominácie na základe meracích údajov (Q&A III.4.7).

V aktualizovaných Otázkach a odpovediach sa tiež objasňuje oznamovanie externých faktorov ovplyvňujúcich výrobu jednotky (Q&A III.7.16) a kvalifikovanie dôverných informácií pre zariadenia mimo EÚ (Q&A III.7.24).
 
Úrad účastníkom trhu pripomína, že od 1. januára 2023 sú povinní zverejňovať dôverné informácie výlučne prostredníctvom platforiem pre dôverné informácie, čo znamená, že účastníci trhu už nebudú môcť na tento účel využívať svoje firemné webové stránky ako primárne alebo záložné riešenie. Portál agentúry ACER pre REMIT uvádza zoznam dostupných platforiem pre dôverné informácie, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu účinného zverejňovania dôverných informácií podľa usmernenia agentúry ACER a zabezpečujú, aby sa dôverné informácie zverejňovali čo najširšej verejnosti na nediskriminačnom základe. Účastníci trhu môžu okrem toho zvážiť ako účinné záložné riešenia využívanie platforiem pre dôverné informácie a platforiem pre transparentnosť (Inside Information Platforms a Transparency platforms).
 

Celé znenie 29. vydania otázok a odpovedí k REMIT
 


Aktuálne informácie:

Posilnenie dohľadu nad trhom a presadzovanie práva
V súčasnej energetickej kríze charakterizovanej vysokými cenami a ich nestálosťou je ostražitosť pri odhaľovaní manipulácie s trhom a zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku  dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, a to s cieľom zabezpečiť dôveru v obchodovanie s energiou a s finančnými derivátmi v EÚ.

ACER v spolupráci s ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) vytvorili pracovnú skupinu za účelom posilnenia ich spolupráce, ďalšieho zlepšenia výmeny informácií a zabránenia potenciálnemu zneužívaniu trhu sa európskych spotových trhoch a trhoch s derivátmi (Viac informácií nájdete v priloženom dokumente).

Všeobecné informácie: 

 • Informácia pre dodávateľov elektriny pôsobiacich v miestnej distribučnej sústave (MDS)

  Účastníkom veľkoobchodného trhu podľa REMIT nie je dodávateľ elektriny, ktorý dodáva elektrinu na základe povolenia na podnikanie v energetike výlučne koncovým odberateľom elektriny na vymedzenom území v rámci MDS a takýto dodávateľ nie je subjektom zúčtovania.

  V tomto zmysle dodávka elektriny do MDS pripojenej na nadradenú distribučnú sústavu prostredníctvom jediného odberného miesta na základe dvojstrannej zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny je určená na koncovú spotrebu pripojených odberateľov v MDS.

  V prípade, že súčet ročnej technickej kapacity spotreby všetkých odberných miest v MDS nepresahuje 600 GWh, zmluva na dodávku a distribúciu elektriny do MDS (nákup) ani zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny koncovým odberateľom v MDS (predaj) nie sú veľkoobchodným energetickým produktom a nepodliehajú oznamovacej povinnosti v zmysle REMIT.

 

 • Informácia pre dodávateľov plynu pôsobiacich v lokálnej distribučnej sieti (LDS)

  Účastníkom veľkoobchodného trhu podľa REMIT nie je dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn na základe povolenia na podnikanie v energetike výlučne koncovým odberateľom plynu na vymedzenom území v rámci LDS a takýto dodávateľ nemá vlastnú zodpovednosť za odchýlku.

  Dodávka plynu do LDS pripojenej na nadradenú distribučnú sieť (SPP-distribúcia) prostredníctvom jediného odberného miesta na základe dvojstrannej zmluvy o dodávke a distribúcii plynu je určená na koncovú spotrebu pripojených odberateľov v LDS.

  V prípade, že súčet ročnej technickej kapacity spotreby všetkých odberných miest v LDS nepresahuje 600 GWh, zmluvy na dodávku a distribúciu plynu do LDS (nákup) ani zmluvy na dodávku a distribúciu plynu koncovým odberateľom v LDS (predaj) nie sú veľkoobchodným energetickým produktom a nepodliehajú oznamovacej povinnosti v zmysle REMIT.

 

 • Informácia pre výrobcov elektriny

  V súlade s článkom 4 Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 REMIT, podlieha oznamovacej povinnosti ACER každá zmluva na dodávku vyrobenej elektriny zo zariadenia s výrobnou kapacitou nad 10 MW alebo zmluva na dodávku vyrobenej elektriny z viacerých zariadení so súhrnnou kapacitou nad 10 MW uzavretá s dodávateľom elektriny, ktorý je subjektom zúčtovania, alebo s koncovým odberateľom s ročnou technickou kapacitou spotreby elektriny 600 GWh a viac.

  Výrobcovia elektriny zo zariadenia s inštalovaným výkonom výrobného zariadenia nad 10 MW (alebo tretie strany prevádzkujúce takéto výrobné zariadenie), ktorí majú so SEPS, a. s. uzavretú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa v Národnom registri účastníkov trhu iba zaregistrujú. Tieto zmluvy nepodliehajú oznamovacej povinnosti (prostredníctvom poverenej osoby), nakoľko sa ACER oznamujú iba príležitostne a na základe jej odôvodnenej žiadosti.

 

 • Informácia pre koncových odberateľov elektriny alebo plynu

  V zmysle článku 3.1 a) bodu vii) Vykonávacieho nariadenia, koncoví odberatelia ACER oznamujú „zmluvy na dodávku elektriny alebo plynu jednej spotrebnej jednotke s technickou kapacitou spotreby 600 GWh ročne a viac“.

  Technickou kapacitou jednej spotrebnej jednotky sa v zmysle dokumentu Questions & Answers on REMIT (otázka III.3.20) rozumie maximálne množstvo energie, ktoré odberateľ môže spotrebovať v roku pri plnej prevádzke spotrebnej jednotky.  Posudzuje sa samostatne za elektrinu aj plyn.

  Z otázky II.4.44 a III.3.18 dokumentu ACER Questions & Answers on REMIT je zrejmé, že v prípade jedinej zmluvy na dodávku a distribúciu plynu alebo elektriny do viacerých odberných miest pod kontrolou jedného hospodárskeho subjektu sa hodnota ročnej technickej kapacity posudzuje na každé odberné miesto zvlášť, (t.j. technická kapacita spotreby jednotlivých odberných miest sa nesčítava).

  V prípade, že jeden koncový odberateľ (jedna spotrebná jednotka) dosahuje uvedenú ročnú technickú kapacitu spotreby elektriny alebo plynu 600 GWh, takýto koncový odberateľ je povinný zaregistrovať sa do Národného registra účastníkov trhu a oznamovať všetky zmluvy na dodávku (nákup energie) do jeho odberného miesta.

 

 • Informácia pre účastníkov trhu - Poverená osoba na oznamovanie údajov (RRM)

  Účastník trhu si môže vybrať na oznamovanie údajov jednu alebo viac Poverených osôb na oznamovanie údajov v mene účastníka trhu.

  V piatej časti registračného formulára je potrebné uviesť všetky RRM, s ktorými má uzavretú dohodu (zmluvu o oznamovaní údajov) účastník trhu alebo jeho zmluvný partner (dodávateľ).