EUROSTAT

EUROSTAT_LOGO
Štatistický úrad Európskej únie, poskytuje všeobecné ekonomické informácie o eurozóne, Obsahuje včasné, kvalitné, mesačné a/alebo štvrťročné ukazovatele a sú vydávané súčasne so zverejňovaním údajov podľa stanoveného kalendára, plánovaného na rok vopred.
Viac na stránke: https://ec.europa.eu/eurostat,
pre štatistiky: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.

 

IRENA

International_Renewable_Energy_Agency_Logo
Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu je medzivládna organizácia, ktorá podporuje krajiny pri ich prechode k budúcnosti udržateľnej energie a slúži ako hlavná platforma pre medzinárodnú spoluprácu, centrum excelentnosti a úložisko politiky, technológie, zdrojov a financií. znalosti o obnoviteľnej energii. IRENA podporuje široké prijatie a udržateľné využívanie všetkých foriem obnoviteľnej energie, vrátane bioenergie, geotermálnej, vodnej, oceánskej, slnečnej a veternej energie v snahe o trvalo udržateľný rozvoj, prístup k energii, nízkouhlíkový ekonomický rast. Viac informácií a štatistík nájdete v oblasti obnoviteľných zdrojov energie: https://irena.org/

IEA

iea-international-energy-agency-logo
Medzinárodná energetická agentúra, prináša informácie, novinky a štatistiky o energii, poskytuje tématické svetové analýzy, údaje, politické odporúčania a reálne riešenia, ktoré pomáhajú krajinám poskytovať bezpečnú a udržateľnú energiu pre všetkých.
Viac nájdete na stránke: https://www.iea.org/

ENTSOE

European Network of Transmission System Operators for Electricity logo

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) je združenie prevádzkovateľov prenosových sietí elektrickej energie v Európe. Sprostredkuje koordináciu a spoluprácu medzi členskými krajinami pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrických sietí. ENTSO-E vyvíja technické normy a štandardy, plánuje rozvoj sietí, zbiera údaje, publikuje štúdie a podporuje trvalo udržateľnú energetiku v celej Európe.

Viac na stránke: https://www.entsoe.eu/.


ENTSOG

European Network of Transmission System Operators for Gas logo
ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas) je združenie prevádzkovateľov prenosových sietí plynu v Európe. Jeho úlohou je sprostredkovať koordináciu a spoluprácu medzi členskými krajinami s cieľom zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosových sietí plynu. ENTSOG vyvíja technické normy a štandardy, plánuje rozvoj sietí plynu a podporuje trvalo udržateľnú energetiku v Európe. Okrem toho ENTSOG zabezpečuje zbieranie a spracovanie údajov o prevádzke prenosových sietí plynu a poskytuje tieto informácie relevantným subjektom v odvetví plynu a verejnosti. Viac na stránke: https://www.entsog.eu/.

ENNOH (European Network of Network Operators for Hydrogen) je plánované združenie prevádzkovateľov prenosových sietí vodíka v Európe. Jeho založenie je momentálne v procese prípravy, pričom sa očakáva, že bude mať rovnakú úlohu pre vodíkovú infraštruktúru ako ENTSOG pre plyn. Cieľom ENNOH je zabezpečiť efektívnu koordináciu medzi členskými krajinami a podporovať rozvoj bezpečnej a spoľahlivej siete pre vodík.


DSO ENTITY


European Union Distribution System Operators Entity

EU DSO Entity (European Union Distribution System Operators Entity) je organizácia distribučných systémových operátorov elektrickej energie v Európskej únii. Podľa právneho mandátu v rámci balíka čistej energie (CEP) poskytuje podporu pre energetický prechod v Európe. Ich cieľom je poskytovať odborné znalosti a koordinovať spoluprácu v oblasti distribučných sietí, ktoré zabezpečujú spoľahlivú a bezpečnú distribúciu elektriny do domácností, priemyslu a ďalších konečných používateľov. Aktívne sa podieľajú na vypracovaní relevantných technických noriem a usmernení a podporujú optimálne plánovanie a prevádzkovanie distribučných a prenosových sietí. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke EU DSO Entity: https://eudsoentity.eu/


ALL NEMO COMMITTEE


Nominated Electricity Market Operators Committee logo

ALL NEMO Committee (Nominated Electricity Market Operators Committee) je organizácia zastupujúca prevádzkovateľov elektrických trhov v Európskej únii. Cieľom ALL NEMO Committee je zabezpečiť efektívnu koordináciu a spoluprácu medzi trhovými operátormi, tak aby sa podporil integrovaný a konkurencieschopný elektrický trh v celej EÚ. ALL NEMO Committee sa aktívne zapája do vypracovávania technických noriem a usmernení pre fungovanie elektrických trhov a poskytuje odborné znalosti a podporu pri ich implementácii. Viac informácií o NEMO Committee nájdete na ich oficiálnej stránke: https://www.nemo-committee.eu/


AIB

Asociácia pre vydávanie garancií pôvodu pre Európsku úniu

Asociácia pre vydávanie garancií pôvodu pre Európsku úniu, viac na stránke: https://www.aib-net.org