Európska komisia


Picture_ek

Európska komisia (EK) koná vo všeobecnom záujme EÚ s úplnou nezávislosťou od národných vlád a zodpovedá sa Európskemu parlamentu. Má právo na iniciatívu navrhovať zákony v širokej škále oblastí politiky. V oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí má spoločné právo iniciatívy s krajinami EÚ. Rovnako ako Európsky parlament a Rada, aj občania EÚ môžu vyzvať Komisiu, aby navrhla zákony prostredníctvom Európskej občianskej iniciatívy.
  • Komisia má právo prijímať nelegislatívne akty, najmä delegované a vykonávacie akty, a má dôležité právomoci na zabezpečenie spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže medzi podnikmi v EÚ.
  • Komisia dohliada na vykonávanie právnych predpisov EÚ.
  • Plní rozpočet EÚ a spravuje programy financovania.

EK tvoria generálne riaditeľstvá a útvary so sídlom hlavne v Bruseli a Luxemburgu.
Najdôležitejšie pre spoluprácu s národnými energetickými regulátormi sú najmä:
DG ENER pravidelne zverejňuje svoje monitorovacie správy o EÚ trhu s elektrinou a plynom na štvrťročnej báze:  
https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/market-analysis_en#market-observatory-for-energy-and-emos

Koordinácia energetiky:
S cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií, európsku solidaritu a konkurencieschopnosť v prospech spotrebiteľov Európska únia aktívne podporuje hospodársku súťaž na trhoch s energiou a obchodovanie s energiami medzi členskými štátmi. Preto boli vnútroštátne regulačné orgány poverené úlohou zabezpečiť: nediskriminačný prístup k sieťam s elektrinou a plynom; vytvorenie skutočnej konkurencie medzi účastníkmi vnútorného trhu; optimálne prepojiť infraštruktúru a budovať jednotný EÚ trh s energiami. Regulačné orgány majú ďalej podporovať energetickú transformáciu na čistú, dekarbonizovanú, technologicky neutrálnu ekonomiku prostredníctvom podpory využívania obnoviteľných energií. Európska komisia predstavila v novembri 2016 plány na prehodnotenie celého súboru právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky a klímy ako súčasť príprav na predloženie ambiciózneho legislatívneho balíka reforiem pod názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorý bol prijatý v polovici roka 2019.

 

ACER


acer_logo_footer_0

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) prevzala činnosti ERGEG – formálna poradná skupina regulátorov, ktorá vznikla v roku 2003. Následne implementáciou nariadenia (ES) 713/2009 vznikla agentúra ACER v roku 2011. Prostredníctvom balíka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, konkrétne nariadením č. 2019/942 bolo v roku 2019 rozšírené pole jej pôsobnosti. ÚRSO sa aktívne zúčastňuje na aktivitách agentúry - v prvom rade na zasadnutiach Rady regulačných orgánov (Board of Regulators), ktorá vykonáva dohľad nad pôsobnosťou ACER. Rada regulačných orgánov a expertné pracovné skupiny a podskupiny ACER (WG a TF) fungujú ako platforma pre vzájomnú koordináciu spolupráce. Národné regulačné orgány členských štátov EÚ a ACER pôsobia v procese zjednocovania trhu s energiou a harmonizácii regulačných rámcov v rámci cieľov energetickej politiky EÚ.

ACER zároveň prispieva k vytváraniu kvalitných spoločných regulačných a kontrolných postupov, čím prispieva k jednotnému, efektívnemu a účinnému uplatňovaniu práva Únie v záujme dosiahnutia cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky. Podporou spolupráce medzi národnými regulačnými orgánmi (NRO) ACER zabezpečuje, aby sa integrácia národných energetických trhov a vykonávanie právnych predpisov v členských štátoch dosiahli v súlade s cieľmi energetickej politiky EÚ a regulačnými rámcami.

Riaditeľom ACER od roku 2020 je: Christian Zinglersen, od 1.7.2021 je upravená aj organizačná štruktúra, sídlom je Ľubľana, Slovinsko.

Cieľom ACER je strategicky pôsobiť a pomáhať v zabezpečovaní rozvoja a fungovania jednotného integrovaného Európskeho trhu pre plyn a elektrinu, využívajúc cezhranične prepojenú energetickú infraštruktúru celej EÚ. Ďalej sa tím odborníkov podieľa na navrhovaní trhových pravidiel s cieľom posilniť hospodársku súťaž. Koordinuje regionálne a medziregionálne iniciatívy, ktoré sa usilujú o integráciu trhu EÚ. ACER monitoruje prácu európskych prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí (ENTSO-E a ENTSO-G), predovšetkým plánov rozvoja sietí v celej EÚ. ACER tiež monitoruje výsledky členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny na základe výsledkov posudzovania primeranosti zdrojov na európskej úrovni a monitoruje tiež fungovanie trhov s plynom a elektrickou energiou.

ACER hlavné aktivity: 
  • dopĺňa a koordinuje prácu národných regulačných orgánov;  
  • pomáha formulovať sieťové predpisy EÚ v úzkej spolupráci s regulačnými orgánmi;  
  • prijíma záväzné rozhodnutia o podmienkach prístupu a prevádzkovej bezpečnosti cezhraničnej infraštruktúry (iba za určitých podmienok);
  • radí inštitúciám EÚ v energetických otázkach (elektrina a plyn) - vydáva stanoviská a odporúčania, individuálne rozhodnutia;
  • monitoruje vývoj na trhoch s elektrinou a plynom a podáva EK správy o svojich zisteniach;
  • monitoruje veľkoobchodné trhy s energiou s cieľom zistiť a zabrániť zneužívaniu trhu v úzkej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi (REMIT);  
  • maloobchodné ceny elektriny a zemného plynu, dodržiavanie práv spotrebiteľov stanovených v smernici (EÚ) 2019/944 a smernici 2009/73/ES, vplyv vývoja trhu na domácnosti.
Iné oficiálne dokumenty ACER nájdete tu: Akty ACER

ACER spolupracuje s Európskou komisiou, Európskym parlamentom, členskými štátmi a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vrátane národných regulačných orgánov (aj ÚRSO) bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov.

Európsky parlament je o návrhu programu nadchádzajúcich zasadnutí Rady regulačných orgánov informovaný aspoň dva týždne vopred. Návrh zápisnice sa zašle Európskemu parlamentu do dvoch týždňov od predmetného zasadnutia. Európsky parlament môže pri plnom rešpektovaní jeho nezávislosti vyzvať predsedu alebo jej podpredsedu Rady regulačných orgánov, aby vystúpil pred jeho príslušným výborom a odpovedal na otázky členov tohto výboru.