Aktuálne informácie:

 
 • Komisia zverejnila dňa 23.03.2022 stanovisko k situácii na trhoch s energiami [24.03.2022]
EK zverejnila dňa 23.03.2022 stanovisko k situácii na globálnych a európskych trhoch s energiami, ktoré prechádzajú v súčasnosti turbulentným vývojom. Predstavila súbor návrhov na prijatie rýchlych opatrení, ktoré by mohli viesť k zabezpečeniu dodávok energie na budúcu zimu a zároveň zmierniť tlak na ceny s významným dopadom na všetkých účastníkov trhu. Celé komuniké nájdete tu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_1936.
 
 • Komisia dnes prijala súbor legislatívnych návrhov na dekarbonizáciu EÚ trhu [15.12.2021]
Navrhovaný rámec EÚ na dekarbonizáciu trhov s plynom, podporu vodíka a zníženie emisií metánu nájdete tu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6682.
 
 • Správa o výsledkoch monitorovania vnútorného trhu s energiami za rok 2020
Agentúra ACER v spolupráci s CEER vydali "Výročnú Správu o výsledkoch monitorovania vnútorného trhu s energiami za rok 2020", ktorá zároveň obsahuje časť týkajúcu sa maloobchodných trhov a ochrany spotrebiteľa.
 
 • REMIT Fórum 2021
V dňoch 25. až 28. októbra 2021 sa uskutočnilo online formou zasadnutie REMIT Fóra 2021, ktoré zorganizovala agentúra ACER pri príležitosti 10. výročia platnosti nariadenia č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT). Zúčastnení rečníci a účastníci panelových diskusií zhodnotili uplynulých 10 rokov fungovania trhov s elektrinou a plynom v režime REMIT a naznačili výzvy do budúcnosti i možné vylepšenia dohľadu nad trhmi či reportovania údajov. Zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcovia ÚRSO. Závery fóra (v SK preklade) sú dostupné TU.

Všeobecné informácie:

 
 • EK: Fit for 55 balík
Komisia prijala 14.7.2021 balík návrhov, ktorých cieľom je pripraviť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovania na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a naplnenie záväzku EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Tieto ciele boli stanovené Európskou zelenou dohodou, ktorú Komisia predložila v decembri 2019, a na základe európskeho právneho predpisu v oblasti klímy, ktorý tento mesiac nadobudne účinnosť, budú integrované do platnej legislatívy.
 
Návrhy sú súčasťou balíka, sú prepojené a vzájomne sa dopĺňajú a umožnia zrýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov v nasledujúcich desaťročiach. Tieto návrhy kombinujú: rozšírenie obchodovania s emisiami na nové odvetvia a sprísnenie súčasného systému EÚ na obchodovanie s emisiami; rozsiahlejšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov; vyššiu energetickú efektívnosť; rýchlejšie zavádzanie nízkoemisnej dopravy a infraštruktúry na ich podporu; zosúladenie daňových politík s cieľmi Európskej zelenej dohody; opatrenia na zabránenie úniku uhlíka a nástroje na zachovanie a rozšírenie našich prirodzených záchytov uhlíka.
 

Zaujímavé dokumenty:

 
 • EK: Strategický dokument Green Deal:
Ambiciózny plán EK „Európska zelená dohoda“ sa zameriava na tri kľúčové zásady prechodu na čistú energiu, ktoré pomôžu znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť kvalitu života našich občanov:
 1. zaisťovať bezpečnú a cenovo dostupnú dodávku energie do EÚ;
 2. vytvoriť plne integrovaný, prepojený a digitalizovaný energetický trh EÚ;
 3. uprednostňovať energetickú efektívnosť, zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a rozvoj odvetvia energetiky, ktoré je založené prevažne na obnoviteľných zdrojoch energie.
CEER: Strategický dokument k téme posilnenia postavenia spotrebiteľa v procese energetickej transformácie (2022-2025)Dostupné TU.
 
 • Dokumenty zaoberajúce sa problematikou vodíka, v súlade s cieľmi EK, najmä z perspektívy budúcej regulácie trhov a infraštruktúry:
EK vydala vodíkovú stratégiu: Hydrogen Strategy

ACER dokument obsahujúci prehľad štúdií k problematike repurposing infraštruktúry: 
Dostupné TU.
 
CEER dokument (Biela kniha k regulácii vodíkových sietí): CEER_WhitePaper_on_the_regulation_of_hydrogen_networks
 
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predkladá každoročne svoju Národnú správu ACER a Európskej komisii v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach; §10 písm. d), ďalej v súlade s EÚ legislatívou: článkom 59 odsek 1 písm. i) smernice EÚ a Rady 2019/944/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a čl. 41 odsek 1 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.
"Národná správa ÚRSO za rok 2020" bola zverejnená na webovej stránke CEER:
Dostupné TU.