• V tejto časti úrad uverejňuje príslušnú legislatívu k REMIT a súvisiace dokumenty ACER.
 • Dokumenty k registrácii účastníkov trhu sa nachádzajú v časti Registrácia účastníkov trhu.
 • Nariadenie REMIT (pdf, 864.49 kB) REMIT je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, ktoré nadobudlo účinnosť 28.12.2011. REMIT stanovuje rámec pre monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou a definuje zneužívanie trhu vo forme manipulácie trhu alebo pokusu o manipuláciu trhu, ako aj obchodovanie s dôvernými informáciami.
 • Vykonávacie nariadenie (pdf, 452.51 kB) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 REMIT, bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 18. decembra 2014 a nadobudlo účinnosť 7. januára 2015. Vykonávacie nariadenie určuje jednotné pravidlá oznamovania predmetných informácií, termín a formu oznamovania informácií, ako aj zoznam zmlúv a derivátov, ktoré sa majú oznamovať.
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (pdf, 613.2 kB) Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach implementovaním REMIT s účinnosťou od 1.9.2012 splnomocnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví právomocou na vedenie registra účastníkov trhu s elektrinou a plynom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a plynom, ako aj právomocou preskúmavať podozrivé prípady zneužitia trhu a udeľovať sankcie v prípade porušenia.
 • REMIT poplatky Rozhodnutie Európskej komisie 2020/2152 zo 17. decembra 2020 o poplatkoch splatných ACER za zber, spracovanie a analýzu informácií oznamovaných podľa nariadenia č. 1227/2011 (REMIT)
 • Usmernenie ACER k aplikácii REMIT [6. vydanie] Tento dokument z 22.7.2021 (šieste aktualizované vydanie ACER) je príručkou, ktorá bola vypracovaná v súlade s článkom 16 odsek 1 REMIT a obsahuje právne nezáväzné usmernenia určené vnútroštátnym regulačným orgánom týkajúce sa aplikácii REMIT, najmä uplatňovania pojmov a definícií vymedzených v článku 2.
  Dokument býva podľa potreby z času na čas aktualizovaný a reflektuje meniace sa trhové podmienky a skúsenosti získané od národných regulačných orgánov a ACER pri implementácii REMIT a tiež zo spätnej väzby od účastníkov trhu a dotknutých subjektov.
 • REMIT Otázky a odpovede [27. vydanie] Cieľom dokumentu ACER je poskytnúť účastníkom trhu základné a ucelené informácie o implementácii REMIT, o registrácii účastníkov trhu a oznamovaní údajov. Dokument býva z času na čas aktualizovaný a reflektuje meniace sa trhové podmienky a skúsenosti získané od zainteresovaných strán pri implementácii REMIT.
 • Odporúčania ACER k zaznamenávaniu obchodných transakcií (pdf, 1.32 MB) ACER vydala Odporúčania Európskej komisii k zaznamenávaniu obchodných transakcií na veľkoobchodných miestach obchodovania, vrátane pokynov na obchodovanie, pre účely zberu údajov v súlade s článkom 8 REMIT. Dokument bol poskytnutý Európskej komisii a zverejnený 23.10.2012.
 • Odporúčania ACER k zaznamenávaniu obchodných transakcií, vyvažovanie a prepravné zmluvy (pdf, 125.13 kB) ACER vydala Odporúčania Európskej komisii k zaznamenávaniu obchodných transakcií na veľkoobchodných miestach obchodovania, vrátane pokynov na obchodovanie, pre účely zberu údajov v súlade s článkom 8 REMIT. Dokument zo dňa 26.3.2013 týkajúci sa konkrétne zmlúv na vyvažovacie služby pre elektrinu a plyn a zmlúv na prenos elektriny alebo prepravu plynu slúži ako základný dokument pre vývoj zaznamenávania transakcií a pri príprave vykonávacieho nariadenia k REMIT.
 • Odporúčania ACER k zaznamenávaniu obchodných transakcií, vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie (pdf, 256.17 kB) Dokument zo dňa 23.10.2012 obsahuje vyhodnotenie verejnej konzultácie k Odporúčaniam Európskej komisii k zaznamenávaniu obchodných transakcií podľa REMIT.
 • Rozhodnutie č. 01/2012 zo dňa 26. 6. 2012 (pdf, 4.06 MB) ACER stanovila svojím rozhodnutím č. 01/2012 registračný formát podľa článku 9.3 REMIT. Prílohou tohto rozhodnutia ACER je podrobná špecifikácia údajov registračného formátu, které sú rozdelené do piatich sekcií. Tieto údaje budú vyžadované pri registrácii účastníkov trhu, ktorí vykonávajú transakcie, ktoré je potrebné oznámiť ACER v súlade s článkom 8.1 REMIT.
 • Požiadavky pre RRM Dokument ACER „Požiadavky na registráciu registrovaných reportovacích miest“ (Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms - RRM) popisuje technické a organizačné požiadavky pre oznamovanie obchodných a základných údajov pre registračný proces reportujúcich strán, ako aj spôsob, akým bude ACER posudzovať, či sú splnené tieto požiadavky.
 • MoP on data reporting Dokument ACER „Manuál o postupoch na oznamovanie transakcií, základných údajov a dôverných informácií“ (Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information reporting) definuje postupy, štandardy a elektronické formáty pre oznamovanie transakcií podľa článku 6 vykonávacieho nariadenia, oznamovanie základných údajov podľa článkov 8 a 9 a tiež dôverných informácií. Tento manuál má pomôcť oznamujúcim stranám, ako sú Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO), prevádzkovatelia prepravných sietí a prenosových sústav (TSOs), prevádzkovatelia siete zariadení LNG, prevádzkovatelia podzemných zásobníkov zemného plynu či tretie strany konajúce v ich mene, oznamovať základné údaje v súlade s REMIT.
 • TRUM Dokument ACER „ Užívateľský manuál na oznamovanie transakcií“ (Transaction Reporting User Manual - TRUM) vysvetľuje podrobnosti oznamovanej informácie.
 • Zoznam všetkých dokumentov REMIT Pre aktuálne znenie dokumentov vydávaných ACER odporúčame sledovať zoznam všetkých dokumentov REMIT