Úrad sa v poslednom období čoraz častejšie stretáva s podnetmi odberateľov týkajúcimi sa vyúčtovacích faktúr od dodávateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorý v októbri 2021 ukončil dodávku elektriny a plynu odberateľom. Podnety sa týkajú najmä zle určenej konečnej spotreby ku dňu ukončenia dodávky, ale aj nedoplatkov, preplatkov či zaplatených preddavkových platieb.
ÚRSO: Usmernenie pre odberateľov v DPI ohľadne vyúčtovacích faktúr od SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Zobraziť galériu
Úrad sa preto v tomto smere rozhodol usmerniť odberateľov v čítaní faktúr:
 
  1. Dobre si skontrolujte, či obdržaná faktúra je periodická alebo vyúčtovacia (obr. č. 1) Na periodickej faktúre (napr. zo septembra roku 2021) sa môžu ešte objaviť aj rozpísané preddavkové platby na ďalšie obdobie. Tieto platby už pôvodnému dodávateľovi (t.j. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.) neplaťte a počkajte na vyúčtovaciu faktúru, pokiaľ vám ešte nebola doručená.
  2. Vo vyúčtovacej faktúre si skontrolujte, či je odpočet meradla správny, či číselný údaj z položky „konečný stav meradla“ (obr. č. 2) sedí približne so stavom na vašom meradle – či už elektromere alebo plynomeri. Ak je tento údaj zásadne rozdielny , reklamujte ho podľa vzoru reklamácie priloženej k vyúčtovacej faktúre (obr. č. 3) a zašlite ho priamo dodávateľovi na jeho kontaktné údaje (v prípade SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, poštová adresa: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava).
  3. V prípade, že po ukončení podnikania dodávateľa SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (v prípade plynu po 08.10.2021 a v prípade elektriny po 09.10.2021) vám odišla z účtu alebo prostredníctvom SIPO zálohová platba, táto bude zaúčtovaná do konečného vyúčtovania, prípadne vám bude vrátená (obr. č. 4).
  4. Ak vám ani po konečnom vyúčtovaní nesedí nedoplatok alebo preplatok s vašimi úhradami, prípadne, ak vám nebola vo faktúre započítaná a ani vám nebola vrátená uhradená zálohová platba, reklamujte uvedenú skutočnosť priamo u pôvodného dodávateľa na kontaktných údajoch uvedených v bode 2.
  5. V prípade, že do 30tich dní od doručenia reklamácie nedostanete odpoveď, resp. nebudete spokojní s jej vybavením, môžete sa obrátiť na elektronickú kontaktnú adresu úradu spotrebitel@urso.gov.sk. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko odberateľa, presnú adresu odberného miesta, označenie odberného miesta (EIC kód elektriny začínajúci 24Z... alebo POD kód v prípade plynu začínajúci SKSPPDIS), Vaše kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo), opis problému a taktiež čoho sa domáhate, prípadne ako navrhujete riešiť vzniknutý problém. Nezabudnite priložiť k svojmu podnetu aj relevantné dokumenty.

Tento postup je podobne aplikovateľný aj na iných dodávateľov, ktorí ukončia činnosť dodávateľa na trhu s elektrinou a plynom a ktorých odberatelia sa dostanú do dodávky poslednej inštancie. Ak vás tento článok zaujal, pozrite si aj iné informácie úradu týkajúce sa spotrebiteľa tu: