Úrad reaguje na množstvo otázok od odberateľov, ktoré vyplývajú zo situácie, že spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. minulý týždeň stratila spôsobilosť na podnikanie na území SR v zmysle zákona o energetike.
ÚRSO: Usmernenie pre odberateľov Slovakia Energy - komu a ako uhrádzať platby Zobraziť galériu
Čo sa týka platieb za dodávku elektriny na mesiac október 2021, ak ste ich neuhradili do 8.10.2021, v prípade dodávky plynu do 9. 10.2021, v súčasnej dobe ich spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. už dodatočne uhrádzať nemusíte.

Avšak, či už boli platby uhradené alebo nie, spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. sa s nimi vysporiada v konečnom vyúčtovaní vo forme nedoplatku alebo preplatku ku dňu vstupu odberateľov do režimu dodávky poslednej inštancie. SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. by tak mala učiniť do 4 týždňov odo dňa prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete.

Podľa vyjadrenia SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., v prípade, že uhradené preddavkové platby spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. nestihne zaúčtovať vo vyúčtovacej faktúre, budú Vám platby vrátené späť.

Platby, ktoré sa týkajú dodávky elektriny od dátumu 9.10.2021 alebo dodávky plynu od dátumu 10.10.2021 Vám oznámi príslušný dodávateľ poslednej inštancie. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo siete oznámil dodávateľovi poslednej inštancie dátum začiatku dodávky poslednej inštancie a poskytol aj zoznam dotknutých odberných miest, do ktorých sa začne dodávka poslednej inštancie. Vzhľadom na vzniknutú situáciu a prebiehajúce rokovania ÚRSO a dodávateľov DPI o zjednotení podmienok aplikácie ceny DPI, môže dodávateľ poslednej inštancie zasielať odberateľom rozpis platieb s miernym časovým posunom voči termínu začiatku DPI. Avšak nemusíte sa báť, ak vám údaje o platbe prídu neskôr, dodávka elektriny alebo plynu nebude prerušená.

Ku dňu začatia dodávky elektriny alebo plynu v režime dodávky poslednej inštancie určí prevádzkovateľ sústavy alebo siete spotrebu vo Vašom odbernom mieste na základe odpočtu alebo odhadom (typový diagram odberu). Pre istotu však odporúčame odfotiť si skutočný stav elektromeru alebo plynomeru a zaslať ho dodávateľovi poslednej inštancie, prípadne príslušnému prevádzkovateľovi sústavy alebo siete.

V prípade, že vám dodávka elektriny alebo plynu bola prerušená, prosím kontaktujte nás na spotrebitel@urso.gov.sk a nezabudnite uviesť číslo zmluvy, druh dodávanej komodity, číslo odberného miesta, adresu odberného miesta a EIC alebo POD kód, aby bolo možné Vaše odberné miesto identifikovať.