Úrad vykonal v dňoch 10.-24.03.2023 prieskum zverejnených cenníkov za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácnosti u najväčších dodávateľov v SR (ZSE, SSE, VSE, SPP), ktorí spolu predstavujú približne 80 % - ný podiel pri dodávke elektriny a plynu koncovým odberateľom (regulovaných aj neregulovaných odberateľov). Úrad tiež preskúmal zverejnené cenníky vybranej vzorky menších dodávateľov elektriny a plynu. Úrad o závažných zisteniach informoval členov Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR.
Návrhy nových vyhlášok o pravidlách trhu s elektrinou a o pravidlách trhu s plynom sú v poslednej fáze legislatívneho procesu, po ktorej bude nasledovať publikácia v Zbierke zákonov SR. Rekordný počet obdržaných návrhov a podnetov od regulovaných subjektov, odbornej verejnosti, predstaviteľov štátnej správy a tripartity, úrad dokázal vyhodnotiť v krátkom čase a pripravil výsledný dokument. Aktuálne očakávame prerokovanie oboch návrhov vyhlášok Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy. Berúc do úvahy rozsah a komplexnosť návrhov, úrad počíta s možnosťou, že rozhodnutie komisie sa udeje v priebehu apríla 2023.
Predseda ÚRSO Andrej Juris dňa 16.03.2023 na zasadnutí Energetickej komisie NR SR predstavil návrhy odborných a systémových opatrení, ako už teraz pracovať na zabránení hroziaceho zdražovania energií v roku 2024.
ÚRSO ukončil verejnú konzultáciu v súvislosti s plánom novelizovať spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov v návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, viď link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/79
Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv (15.03.2023) ÚRSO vydáva svoj pilotný newsletter - Spravodaj ÚRSO Ombudsmana. Ide o ďalšiu z iniciatív úradu v snahe byť bližšie k spotrebiteľom, poskytovať im informácie o vývoji na energetickom trhu, ako aj rady a odporúčania z prvej ruky.
Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 15.03.2023 zúčastnil v Senci odbornej diskusie na X. kongrese Lepšia správa 2023. Podujatie organizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov a témou diskusie boli najmä aktuálne otázky o možnostiach regulácie a cenách energií v SR.
Úrad v súlade s § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov oznamuje, že opakovane pokračuje vo výbere dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Lehota na predkladanie žiadostí je od 15. 03. 2023 do 15. 04. 2023 (vrátane).
Úrad na základe početných podnetov, žiadostí o výklad, resp. usmernení zo strany odberateľov, ako aj regulovaných subjektov – účastníkov trhu, považuje za potrebné upozorniť na niektoré v ostatnom období novelizované ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“ alebo „ZoE“) vo vzťahu k právam zraniteľných odberateľov elektriny a plynu. Úrad zároveň upozorňuje, že nie je orgánom kompetentným vykladať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy.
Predseda ÚRSO Andrej Juris sa dňa 01.03.2023 stretol v Budapešti s predsedníčkou Maďarského úradu pre reguláciu energetiky a verejných služieb (MEKH) Edit Juhász. Bolo to ich prvé bilaterálne rokovanie. Obaja lídri na stretnutí deklarovali odhodlanie zachovať a ďalej posilňovať spoluprácu medzi oboma regulačnými úradmi v oblasti energetiky na národnej i európskej úrovni.
Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 28.02.2023 vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2022. V prípade, že regulovaný subjekt v roku 2022 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, nepredkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách, ale úradu do 28.02.2023 zašle oznámenie, že danú činnosť (dané činnosti) nevykonával. Viac informácií nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/standardy-kvality/
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Našim cieľom je otvoriť širokú verejnú odbornú diskusiu nad rámec klasického medzirezortného pripomienkového konania o zásadných zmenách, ktoré ÚRSO pripravuje a ktoré zároveň presahujú dnes platné zákony o regulácii. Prijaté pripomienky od odbornej verejnosti spracujeme pri príprave príslušnej cenovej vyhlášky úradu, ako aj pri príprave legislatívnych návrhov na posilnenie práv spotrebiteľov energií a umožnenie väčšej konkurencie na trhu dodávky elektriny a plynu.“
Predseda úradu Andrej Juris sa v dňoch 01.02.2023 a 07.02.2023 zúčastnil rokovaní Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Témou oboch rokovaní boli ceny elektriny, plynu a tepla a riešenie problémov medzi dodávateľmi a odberateľmi.
Úrad v záujme okamžitého posilnenia ochrany zraniteľných odberateľov na Slovensku dôrazne vyzýva regulované subjekty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri informovaní svojich zákazníkov o súčasnej kríze, o ich spotrebe energií a možnostiach šetrenia, o dostupných podporných mechanizmoch a aby navrhovali vhodné riešenia v konkrétnych prípadoch. Úrad tiež odporúča dodávateľom energií prehodnotiť a použiť solidárne opatrenia napríklad pri preddavkových platbách, odkladoch vyúčtovania pomocou platobných kalendárov, týkajúcich sa najmä odberateľov, ktorí boli neúmerne postihnutí vysokými cenami energie, a najmä tých, ktorí sú prvýkrát zadlžení svojmu dodávateľovi a tiež napríklad, aby dodávatelia odpúšťali sankcie pri nedodržaní spotrebovaného zmluvného množstva plynu.
Úrad pripomína, že výrobcovia elektriny majú každoročne povinnosť v zmysle § 27 ods. 2 písm. r) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslať úradu povinné hlásenie výrobcov elektriny. V tomto roku úrad zverejnil aktualizované tlačivo, ktoré bolo doplnené o položku SK NACE kód (klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky). Nové tlačivo sa nachádza na podstránke v odkaze Tlačivá a formuláre/Elektroenergetika/Povinné hlásenia výrobcov elektriny alebo v odkaze Upozornenia na termíny/Upozornenie - https://www.urso.gov.sk/povinne-hlasenie-vyrobcov-elektriny/
Výstupy z povinného hlásenia výrobcov elektriny, úrad používa na analytickú činnosť, ako je napríklad výpočet koncovej spotreby elektriny.
Súčasné usporiadanie trhu s elektrinou (Electricity Market Design) v normálnych trhových podmienkach funguje ako dobre integrovaný komplexný rámec. V kontexte energetickej krízy sa ukázalo, že určité úpravy sú nevyhnutné. Napriek rastúcemu podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe spotrebitelia čelia neudržateľne vysokým účtom za elektrinu, ktoré do určitej miery priamo súvisia s cenou fosílnych palív, najmä plynu. Ukázalo sa, že súčasné nástroje na ochranu veľkých priemyselných spotrebiteľov, malých a stredných podnikov a domácností pred vysokými cenami a nadmernou nestálosťou majú svoje limity.
Vláda SR dňa 25.01.2023 na svojom rokovaní schválila návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorý vypracoval ÚRSO. Predseda úradu Andrej Juris: “Chcem sa poďakovať všetkým expertom, ktorí sa na príprave tohto dôležitého dokumentu podieľali. Schválený návrh koncepcie je súborom odporúčaní, ktoré by mali v strednodobom horizonte významne zvýšiť mieru dlhodobej udržateľnej dostupnosti energií a pitnej vody pre sociálne zraniteľné domácnosti v Slovenskej republike. Vítam, že do nadrezortnej pracovnej skupiny, ktorá bude materiál ďalej detailizovať a navrhovať konkrétne legislatívne opatrenia, sa prihlásili ďalšie rezorty oproti tomu, ako bolo pôvodne navrhované.”