Nahlasovanie určených údajov o odberných miestach (OM), ako aj ich priebežná aktualizácia v prípade zmien, sú podľa pravidiel trhu s elektrinou úlohou všetkých dodávateľov elektriny, ktorí prevzali za dané odberné miesta zodpovednosť za odchýlku. Presnosť a aktuálnosť údajov o odberných miestach sú dôležité aj v kontexte implementácie opatrení, ktoré navrhuje Vláda SR s cieľom kompenzovať extrémny rast veľkoobchodných cien elektriny na koncových odberateľov v domácnostiach a mimo domácností v roku 2023.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyzýva všetkých účastníkov ročného výberového konania na obstaranie podporných služieb (ďalej len „PpS“) organizovaného spoločnosťou SEPS a.s. na rok 2023, aby pristupovali ku každej fáze procesu ročného výberového konania na obstaranie PpS na rok 2023 zodpovedne a hospodárne.
Úrad podporuje zaujímavé aktivity, ktoré pomáhajú odberateľom pri optimalizácii ich nákladov na energie. Projekt CLEAR-X sa týka skupinového nakupovania výrobkov a služieb a je pravidelnou aktivitou mnohých európskych spotrebiteľských organizácií, pretože prináša výhody a benefity pre združených spotrebiteľov a podporuje ho Európska komisia. Projekt CLEAR-X je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 10.11.2022 zúčastnil tlačovej konferencie so zástupcami médií a odpovedal na ich otázky v súvislosti s energetickou konferenciou ENERGY MANIFEST Fórum 2022 ako aj ohľadom riešenia súčasnej situácie s nastavovaním cien energií v SR.
Dňa 09. 11. 2022 sa predseda úradu Andrej Juris za prítomnosti ministra hospodárstva Karla Hirmana a štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka zúčastnil v budove Národnej rady Slovenskej republiky rokovania Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Témou bolo riešenie cien energií pre občanov, verejný a komerčný sektor.
Na pôde úradu sa dňa 07.11.2022 uskutočnilo stretnutie stálej konzultačnej platformy ÚRSO so zástupcami najväčších priemyselných odberateľov energií na Slovensku. Témou bol odhad vývoja regulovaných poplatkov za elektrinu na rok 2023 a návrhy na zmiernenie dopadov na odberateľov.
Úrad zastupovali predseda Andrej Juris a riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky Martin Lepieš, veľkých priemyselných odberateľov reprezentovali Ivana Mahríková z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Michal Pintér z Republikovej únie zamestnávateľov, Jozef Čerňan z Klubu 500, Ladislav Szemet zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Milan Veselý z Asociácie priemyselných zväzov.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prerokuje v najbližších dňoch pracovnú verziu návrhu koncepcie na ochranu odberateľov pred energetickou chudobou v odbornej skupine so zástupcami ministerstva práce, ministerstva hospodárstva i ministerstva financií a následne k nej otvorí aj verejnú konzultáciu. Samotný návrh koncepcie chce ÚRSO predložiť Vláde SR ešte na jeseň tohto roka.
V októbri 2022 sa aj za účasti ÚRSO uskutočnilo zasadnutie Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER). Témou boli možnosti reformy trhu s elektrickou energiou v EÚ.
Predseda úradu Andrej Juris dňa 12.10.2022 diskutoval s členmi Americkej obchodnej komory v SR o hlavných dôvodoch vysokých cien energií, možných stropoch na ceny energií, či o perspektívach pre roky 2023 a 2024 v zmysle platného regulačného rámca.
Ako odvrátiť kolaps na trhu s energiami? Osobnosti zo sektora energetiky, priemyslu a štátnych inštitúcií 13. a 14. októbra 2022 diskutovali o najhorúcejšej téme súčasnosti. Odborný program prvého dňa konferencie ENERGOFÓRUM vyvrcholil panelovou diskusiou za účasti predsedu úradu Andreja Jurisa, Michala Cabalu (OKTE), Michala Dubeňa (ZSE Energia) a Rastislava Hanuláka (Capitol Legal Group) spoločne s moderátorom Milanom Garbiarom (Deloitte Slovensko). Diskutovanou témou bola aktuálne napnutá situácia na trhu s energiami a riziká s ňou spojené. Dnešné ceny reagujú na nerovnováhu medzi dopytom a ponukou. Zároveň otázkou nie je to, či prežije súčasný dizajn trhu, ale to, či trh ako taký dokáže prežiť. Panelisti sa zhodli na tom, že je nutné promptne reagovať, prijať opatrenia a zároveň spolupracovať na všetkých úrovniach.
Očakávaná vyhláška č. 323/2022 Z.z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve je k dispozícii na našej webovej stránke v časti Legislatíva - Vyhlášky - Cenové vyhlášky pod číslom 323/2022 Z. z. V prípade potreby môžete v tejto súvislosti kontaktovať aj pracovníkov úradu na odbore regulácie vodárenstva.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví publikuje tento dokument s cieľmi:
• v prehľadnej forme ilustrovať vývoj koncovej spotreby komodít: elektrina, plyn a teplo dodávané cez sústavy centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v období ostatných 5 rokov,
• v prehľadnej forme ilustrovať podiely jednotlivých kategórií koncových odberateľov na koncovej spotrebe daných komodít v roku 2021,
• zvýšiť všeobecnú osvetu o koncovej spotrebe základných energetických komodít na Slovensku.
Predseda úradu Andrej Juris a riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov úradu Mária Bronišová sa dňa 06.10.2022 na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zúčastnili spoločného pracovného rokovania s Európskou komisárkou pre energetiku Kadri Simson. Na stretnutí sa diskutovalo o dopadoch súčasnej energetickej krízy na trh s energiami v Slovenskej republike i v krajinách EÚ. (foto: EK, Vladimír Šimíček)
V súlade s ustanovenia zákona sú dodávatelia elektriny a plynu povinní zabezpečiť množstvo komodity pre dodávku koncovým odberateľom a údaje o tom predkladať ÚRSO. Regulované subjekty už začali príslušné reporty úradu zasielať, pričom niektoré z nich formulovali aj doplňujúce otázky. S cieľom uľahčiť dodávateľom elektriny a plynu plnenie zákonných povinností, úrad publikuje toto usmernenie, ktorého súčasťou sú aj odpovede na často kladené otázky zo strany regulovaných subjektov (nájdete ich ďalej v obsahu usmernenia).