Dňom 01.07.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zmenil svoje sídlo a korešpondenčnú adresu: Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3.
Dňa 27.06.2022 sa uskutočnilo medzinárodné online rokovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia ÚRSO na čele s jeho predsedom Andrejom Jurisom a tiež vedúci predstavitelia spoločnosti OKTE, a.s. Za Ukrajinu to boli predstavitelia ministerstva pre energetiku, regulačného úradu NEURC, a zástupcovia prevádzkovateľa trhu s elektrinou OREE. Cieľom podujatia bolo oboznámenie sa s fungovaním trhov v oboch krajinách a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.
Úrad sa rozhodol verejne prezentovať navrhovanú metodiku výpočtu hodnoty WACC na nadchádzajúce 6. regulačné obdobie (2023 – 2027) a návrh mechanizmu podpory aktív súvisiacich s rozvojom efektívnych dekarbonizačných, decentralizovaných a trvalo udržateľných riešení v sieťových odvetviach. Návrh obsahuje aj nástroj motivácie regulovaných subjektov na čerpanie financovania investícií z prostriedkov EÚ. Od účastníkov trhu a širšej odbornej verejnosti tak úrad očakáva spätnú väzbu k navrhovanej metodike a jej variantom.
Predseda úradu Andrej Juris spolu s riaditeľom kancelárie úradu Rudolfom Slezákom a riaditeľom odboru ekonomiky, informatiky a správy Radoslavom Kasanderom oboznámili dňa 13.06.2022 členov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti s návrhom záverečného účtu ÚRSO za rok 2021. Poslanci následne po krátkej diskusii tento návrh schválili.
Tohtoročné výročné Európske fórum pre reguláciu elektroenergetiky sa uskutočnilo v dňoch 09.-10.6.2022 v Ríme. Dôležitým cieľom bolo posúdenie vývoja a ďalšieho smerovania vnútorného prepojeného trhu s elektrinou, s dôrazom na spustenie projektu prepojenia trhov na báze toku (tzv. Flow-Based Day-Ahead Market Coupling) v regióne Core (kam patrí aj Slovensko), ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2022.
Úrad pokračuje vo vyhodnocovaní obdržaných podnetov z verejnej diskusie o možných riešeniach krízovej situácie na neregulovaných trhoch s elektrinou a plynom v SR a na ich základe priebežne vydáva aj svoje odporúčania a stanoviská:
Úrad upozorňuje regulované subjekty v oblasti vodného hospodárstva, že podľa § 12 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, majú do 31. 05. 2022 povinnosť predložiť úradu skutočné údaje za rok 2021 za každú regulovanú činnosť osobitne.
Predseda úradu Andrej Juris dňa 27.04.2022 diskutoval na ďalšom zo stretnutí členov platformy ENERGOKLUB® a pozvaných hostí, tentokrát na tému: "Ako odvrátiť kolaps na trhu s energiami?"
Úrad vydal predbežné opatrenie, ktoré má za cieľ zabrániť prevodom elektriny nakoľko existuje dôvodná obava, že dodávateľ elektriny A.En. Slovensko s.r.o. si nesplní svoje povinnosti alebo ich plnenie zmarí. Úrad takto využíva svoje nové kompetencie a týmto bezprecedentným spôsobom aktívne rieši aktuálne problémy odberateľov elektriny spoločnosti A. En. Slovensko s. r. o, ktorá dňa 03.05.2022 stratí spôsobilosť dodávať im elektrinu.
Úrad v poslednom čase zaznamenáva veľké množstvo žiadostí o informácie ohľadom aktuálne prijatého zákona, ktorý okrem iného rozširuje okruh subjektov spadajúcich pod cenovú reguláciu "zraniteľných odberateľov". (zákon č. 85/2022 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z.)
Úrad upozorňuje, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu regulované ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti, v prípade tepla až o vyše 40 %. Zlacnená elektrina z Memoranda so Slovenskými elektrárňami, a.s. môže zásadne minimalizovať dopady trhových cien na domácnosti v prípade elektriny, avšak v prípade plynu obdobný cenovo primeraný zdroj zemného plynu absentuje.