Predseda úradu Andrej Juris sa dňa 19.01.2022 online formou zúčastnil podujatia „Workshop energetická středa“, ktorý v Českej republike organizovali Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Asociace energetických manažerů, Institut Equilibrium a Česká společnost pro energetiku.
Úrad eviduje v tomto období významný počet podnetov odberateľov, týkajúci sa fakturovania elektriny či plynu v režime dodávky poslednej inštancie (ďalej aj „DPI“). Podania sa týkajú najmä niekoľkonásobne vyššej sumy za energie v DPI, ako boli odberatelia v rámci bežnej dodávky za rovnako odobraté množstvo doteraz zvyknutí. Ide primárne o fakturáciu odberateľov, ktorí neuzavreli novú zmluvu s ich dodávateľom poslednej inštancie, ale s iným dodávateľom.
Úradom regulované sieťové poplatky (tarifa za distribúciu a prenos elektriny, tarifa za prevádzkovanie systému, a tarifa za systémové služby) tvoria viac ako polovicu celkovej ceny elektriny pre domácnosti a podniky (zvyšok tvorí silová elektrina). Pre rok 2022 dochádza k celkovému zníženiu týchto poplatkov v rozmedzí od - 4 % pre domácnosti a podnikateľov pripojených na nízkom napätí až po vyše - 23 % pre veľkých priemyselných odberateľov elektriny pripojených na veľmi vysokom napätí.
Od 1. januára 2022 sa ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu znižujú priemerne o - 1,3 %, prevažne z dôvodu zníženia výšky primeraného zisku pre SPP – distribúcia, a.s.
ÚRSO zároveň môže potvrdiť svoje predpoklady, že v budúcom roku sa regulované ceny plynu dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020 - domácnosti, ktoré vykurujú plynom, v roku 2022 po úprave distribučných taríf, priemerne mesačne zaplatia viac od 9,43 eura do 18,69 eura v závislosti od spotreby plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, si mesačne priplatia približne 45 centov (viac v modelovom príklade).

PF 2022

Ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku, prajeme pokojné Vianoce a veľa pozitívnej energie v novom roku 2022.
Do schémy prolongácie podpory doplatkom, ktorá v konečnom výsledku znižuje ceny elektriny pre slovenské domácnosti, sa celkovo zapojilo 468 subjektov, pričom 23 výrobcovia elektriny zo slnečnej energie a jeden výrobca elektriny z vodnej energie do tejto schémy vstúpili dobrovoľne.
Úrad predkladá relevantným účastníkom trhu a odbornej verejnosti závery zo spoločného pracovného rokovania ÚRSO a OKTE, a.s. k implementácii pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022.
„ÚRSO ombudsman“ je virtuálna platforma, ktorá umožní rýchlu a účinnú pomoc spotrebiteľovi a to tým, že prepojí znalosti odborníkov z úradu s „know-how“ združení na ochranu práv spotrebiteľov, ktoré na Slovensku pôsobia. „ÚRSO ombudsmana“ nájdete na webovom sídle úradu v sekcii spotrebiteľ a rýchle odkazy link: https://www.urso.gov.sk/urso-ombudsman-kto-je-to-co-robi-a-ako-pomaha/
Predseda úradu Andrej Juris otvoril dňa 6. 12. 2021 tzv. KickOff meeting pre Projekt „Štrukturálnej reformy ÚRSO“, ktorý úrad získal z prostriedkov EÚ v rámci poskytnutia technickej podpory (TSI) pre oblasť sieťových odvetví.