Výstupy z účtovnej evidencie sa podľa vyhlášky č. 446/2012 Z. z. predkladajú úradu do 30. apríla nasledujúceho roka elektronicky a písomne.
 • Adresa pre elektronické zásielky:

  uctovna_evidencia[at]urso.gov.sk

  do predmetu e-mailovej správy uveďte obchodné meno spoločnosti
   
 • Adresa pre listové zásielky:

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Odbor organizácie trhu a regulačnej politiky
  Tomášiková 28 C
  821 01  Bratislava 3
   
 • Kontakt:

  043/401 1718
   
Výstupy z účtovnej evidencie sa predkladajú v rozsahu podľa priložených tabuliek.
Do tabuliek sa uvádzajú údaje do nepodfarbených buniek.
Z dôvodu zabezpečenia vybraných buniek heslom sú tabuľky prístupné iba vo formáte xls.
Ak regulovaný subjekt v danom roku nevykonával regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo v plynárenstve, oznámi túto skutočnosť do 30.4. nasledujúceho roka na jednu z vyššie uvedených adries a priložené tabuľky nevyplňuje.