Dňa 01. 10. 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedený zákon má vplyv na súčasný proces schvaľovania prevádzkových poriadkov (ďalej „PP“) prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ďalej len „PMDS“) a prevádzkovateľov distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 koncových odberateľov plynu (ďalej len „PLDS“).
electricity-g2fb0cf468_1280 Zobraziť galériu

Podľa § 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sú PMDS a PLDS, ktorí majú PP schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, povinní predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu PP do 90 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol PP schválený, vrátane zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak PMDS alebo PLDS nepredkladá návrh PP na schválenie úradu, alebo ak úrad návrh PP neschváli, je PMDS a PLDS povinný prevziať vzorový prevádzkový poriadok zverejnený na webovom sídle úradu.

V záujme zníženia administratívnej záťaže pre PMDS a PLDS úrad odporúča PMDS a PLDS, ktorí majú schválený PP podľa vzorového prevádzkového poriadku bez doplnenia osobitných podmienok pri prevádzke distribučnej sústavy alebo distribučnej siete, prevziať vzorový prevádzkový poriadok bez potreby schvaľovania úradom. V prípade prevzatia vzorového prevádzkového poriadku je potrebné úradu zaslať „Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku“ a „Návrh na zrušenie rozhodnutia úradu o schválení prevádzkového poriadku“. Uvedené dokumenty budú zároveň návrhom na začatie konania o vecnej regulácii vo veci zrušenia aktuálne platných rozhodnutí úradu, ktorými úrad schválil PP PMDS a PP PLDS.

Úrad informuje PMDS, že aktualizovaný vzorový prevádzkový poriadok určený pre PMDS, je zverejnený na webovom sídle úradu:

https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/ 

Úrad zároveň informuje PLDS, že aktualizovaný vzorový prevádzkový poriadok určený pre PLDS, je zverejnený na webovom sídle úradu:

https://www.urso.gov.sk/956-sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-prevadzkovatela-distribucnej-siete-ku-ktorej-je-pripojenych-menej-ako-100-000-koncovych-odberatelov-plynu/


Prílohy: