V poslednom čase úrad zaznamenáva ohľadom vysokých cien energií množstvo otázok od odberateľov z celého Slovenska. V tejto súvislosti preto pripravil nasledujúce odpovede:
Vysoké ceny energií: Vy sa pýtate, ÚRSO odpovedá Zobraziť galériu
  • Dá sa konečne očakávať pokles vysokých cien energií?
Situácia na trhu s energiami súvisiaca s vysokým nárastom cien komodít negatívne zastihla všetkých účastníkov trhu, či už odberateľov, dodávateľov, prevádzkovateľov sústav a sietí, či iných. Pandémia a neskôr vojna na Ukrajine veľmi výrazne ovplyvnili najmä ceny elektriny a plynu, pričom tieto sa už čiastočne premietli aj do cien tepla pre rok 2022 pre odberateľov zo sústav centralizovaného zásobovania tepla (CZT). Na začiatku roku 2022 sa očakávalo, že sa situácia ustáli, že veľkoobchodné ceny energií postupne klesnú. Avšak terajšie prognózy nenaznačujú výrazný pokles cien ani do konca roku 2024. Memorandum medzi najväčším výrobcom elektriny v SR a štátnymi inštitúciami predpokladá zastropovanie rozhodujúcej zložky ceny za dodávku elektriny pre domácnosti pre roky 2023 a 2024, ale ostatné položky vstupujúce do koncovej ceny elektriny pre domácnosti vychádzajú zo súčasného aktuálneho stavu na veľkoobchodnom trhu. V prípade plynu by systémovým riešením mohlo byť spojenie témy strategických zásob s poskytovaním plynu najohrozenejším skupinám. Pre ilustráciu - pri elektrine v tomto roku tvorí v prípade domácností trhová cena 47 % z koncovej ceny, pri plyne je to dokonca až 56 %.

Viac info o predpokladanom vývoji cien v roku 2023 nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/analyza-urso-extremne-vysoke-trhove-ceny-elektriny-a-zemneho-plynu-mozu-zasadne-ovplyvnit-regulovane-ceny-energii-v-roku-2023/
 
  • A čo podnikatelia? Môžu sa vyhnúť mimoriadnemu nárastu cien?
Bohužiaľ, je realitou, že odberatelia v podnikateľských kategóriách môžu očakávať nárast nákladov za energie (v prípade integrovaného odberu elektriny aj plynu) oproti minulému roku aj o viac ako 60 %. Podnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia medzi cenovo regulovaných odberateľov (s ročnou spotrebou za predchádzajúci rok do 30 MWh pri elektrine a do 100 MWh pri plyne) a majú zo zákona určené maximálne regulované ceny dodávky elektriny alebo plynu, môžu očakávať vyšší nárast nákladov za energie než domácnosti, nakoľko v tomto prípade vychádza cenový index výlučne z trhového vývoja a spomínané memorandum ho nepokryje.

Ostatné podnikateľské subjekty mimo regulovaného segmentu trhu s elektrinou a trhu s plynom, ktoré majú ceny zmluvne dohodnuté a ktoré kopírujú aktuálne veľkoobchodné ceny energií znášajú nepriaznivú súčasnú situáciu na trhu v plnom rozsahu, platby za dodávku energií im stúpli aj niekoľkonásobne. Najhoršie sú na tom tí podnikatelia, ktorí nestihli uzavrieť zmluvu s fixnou cenou do konca roka 2021, resp. im aktuálna zmluva končí v tomto období. Vzhľadom na nízku likviditu na veľkoobchodnom trhu im dodávateľ dokáže zabezpečovať nákup komodity prakticky len na spotovom trhu, čoho dôsledkom je, že sú vystavení najextrémnejším cenám, ktoré sa navyše v priebehu čase veľmi dynamicky menia.
 
  • Máme v bytovom dome kotolňu, mení sa v tomto roku niečo pre nás?
S účinnosťou od 1. apríla 2022 bol novelizovaný zákon o energetike a zákon o regulácii, ktorým bola rozšírená definícia zraniteľných odberateľov s nárokom na regulovanú cenu elektriny alebo plynu. Okrem odberateľov v domácnosti a pôvodných malých podnikov, tak po podaní žiadosti do konca apríla tohto roka, mohli pod definíciu spadať aj vlastníci bytov, ktorých môžu zastupovať osoby vykonávajúce správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho daný bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou, a prevádzkovatelia zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo prevádzkovatelia zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odoberajúci elektrinu alebo plyn pre účely týchto zariadení. Viac pre vás konkrétnych informácii dostanete u svojho dodávateľa energií.“

Ďalšie info o situácii s bytovými kotolňami nájdete tu: https://www.urso.gov.sk/urso-vypracoval-odpovede-na-najcastejsie-otazky-novych-skupin-zranitelnych-odberatelov-prakticke-rady-ako-sa-bytove-kotolne-a-domovy-socialnych-sluzieb-dostanu-k-regulovanej-cene-dodavky-elektriny-alebo-plynu-od-01012023/
 
  • Môžete ako úrad zasiahnuť a znížiť ceny energií?
Úrad nevie ovplyvniť vývoj cien energií na veľkoobchodnom trhu s energiami, a vzhľadom na aktuálnu situáciu a prognózu ďalšieho vývoja ani nemá možnosť znížiť regulované ceny za dodávku elektriny, plynu a tepla na úroveň spred septembra 2021, kedy enormne a rýchlo začali stúpať ceny elektriny a plynu na trhu. Hoci úrad nemá žiadny dosah na vývoj trhových cien elektriny a plynu na svetových burzách, v prípade ostatných zložiek v maximálnej miere využíva všetky svoje regulačné nástroje, aby pre domácnosti zabezpečil optimálne ceny elektriny, plynu a tepla. Úrad napríklad už významne znížil tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) zavedením prolongácie podpory pre výrobcov z obnoviteľných zdrojov energií, či zavedením pásmovej TPS. V najbližších týždňoch a mesiacoch sa úrad zameria na regulované subjekty v elektroenergetike, ale aj v plynárenstve a teplárenstve a plánuje prehodnocovať výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku. To sú témy, ktoré patria ku klasickej práci regulátora – hľadať úspory a rezervy v efektívnosti. ÚRSO však otvorene upozorňuje, že aj pri maximálnom znížení distribučných či prenosových poplatkov, teda ďalších zložiek koncových cien elektriny a plynu, nie je šanca na plnú kompenzáciu nárastu trhových cien, ktorému v súčasnosti čelíme.
 
  • Môžem teda ja ako občan - odberateľ aspoň niečo sám urobiť?
Na základe uvedených skutočností, v čase kedy odberatelia v celej EÚ čelia enormnému nárastu nákladov na energie a nemajú veľa možností ako riešiť situáciu zo svojej strany, prvým krokom by malo byť zefektívnenie svojej spotreby energií, prípadne hľadanie iných riešení na zníženie svojej energetickej náročnosti napríklad aj prostredníctvom alternatívnych zdrojov zabezpečenia tepla do budúcnosti. Tak ako sa to deje v celej EÚ. Inými slovami, je potrebné zaoberať sa okrem jednotkovej ceny energií aj otázkou celkového, napr. ročného nákladu na zabezpečenie energií, pričom to druhé sa dá ovplyvniť v prvom rade optimalizáciou energetických parametrov domácností, ale najmä optimalizáciou spotrebiteľských návykov. Je potrebné zdôrazniť, že najlacnejšia energia je vždy tá, ktorú spotrebiteľ nemá potrebu odobrať zo sústavy alebo siete.

Úrad dáva do pozornosti taktiež tipy na šetrenie energií, ktoré vychádzajú z univerzálnych odporúčaní v rámci štátov celej EÚ, sú stále aktuálne a môžete ich nájsť tu: https://www.urso.gov.sk/urso-tipy-na-usporu-energie-infografika/