Úrad v poslednom čase zaznamenáva veľké množstvo žiadostí o informácie ohľadom aktuálne prijatého zákona, ktorý okrem iného rozširuje okruh subjektov spadajúcich pod cenovú reguláciu "zraniteľných odberateľov". (zákon č. 85/2022 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z.)
ÚRSO vypracoval odpovede na najčastejšie otázky nových skupín zraniteľných odberateľov – praktické rady ako sa bytové kotolne a  domovy sociálnych služieb  dostanú k regulovanej cene dodávky elektriny alebo plynu od 01.01.2023 Zobraziť galériu
Na úrad sa v tejto súvislosti obracajú predstavitelia samospráv, jednotlivých miest a obcí, ale aj priamo riaditelia sociálnych zariadení, domovov seniorov, či zástupcovia bytových spoločenstiev, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne. Ich otázky sa najčastejšie týkajú spôsobu ako správne postupovať v súlade s prijatou legislatívou s cieľom zabezpečiť si regulovanú cenu elektriny alebo plynu v budúcom období.

ÚRSO preto vypracoval odpovede a odporúčania na najčastejšie otázky:

Otázka č.1.: Ktorý odberateľ z rozšíreného portfólia zraniteľných odberateľov má zákonný nárok na regulovanú cenu dodávky plynu alebo elektriny od 01.01.2023?

Odpoveď: Nárok majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúci plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpení osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou, prevádzkovatelia zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo prevádzkovatelia zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, za predpokladu, že platnosť ich aktuálne platnej zmluvy na dodávku elektriny a plynu s neregulovanou cenou nepresiahne koniec roka 2022.

Otázka č. 2.: Čo ak mám uzatvorenú zmluvu s dodávateľom presahujúcu až do budúceho roka?

Odpoveď: V súvislosti s existujúcimi zmluvami o dodávke elektriny alebo plynu dávame do pozornosti znenie prechodného ustanovenia (Čl. III § 96g ods. 2 zákona), podľa ktorého zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi zostávajú nedotknuté. Ak zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. apríla 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom na kalendárny rok 2023. (§ 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7.).

Otázka č.3.: Ako si mám ako zraniteľný odberateľ uplatniť nárok na regulovanú cenu za dodávku elektriny a plynu?

Odpoveď: So žiadosťou o pridelenie regulovanej ceny je potrebné ,aj v kontexte s inými ustanoveniami zákona (Čl. III, § 17b ods. 4 až 6), osloviť priamo dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu a požiadať ho o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok.

Otázka č.4.: Existuje na vykonanie takejto zmeny predpísaný formulár alebo tlačivo?

Odpoveď: Neexistuje. Svojho dodávateľa kontaktujte tak, aby ste mali preukázateľne zdokumentované, že ste mu v zákonnej lehote, t.j. do 30. 04. 2022, oznámili záujem o pridelenie regulovanej ceny a žiadate o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok.

Úrad odporúča komunikovať písomnou alebo emailovou formou s nasledovným obsahom(príklad):

Ako subjekt spadajúci pod cenovú reguláciu zraniteľných odberateľov v zmysle zákona č. 85/2022 Z.z. (meno alebo názov odberateľa, IČO, adresa, identifikátor odberného miesta elektriny (EIC kód uvedený na faktúre) alebo plynu (POD kód uvedený na faktúre) si ako zraniteľný odberateľ týmto uplatňujeme právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom na kalendárny rok 2023.


Otázka č.5.: Musím dodržať nejaké termíny?

Odpoveď: Áno. Úrad v kontexte tejto legislatívnej úpravy opätovne upozorňuje odberateľov na blížiaci sa hraničný termín - 30.04.2022. Viac info tu: https://www.urso.gov.sk/urso-upozornuje-odberatelov-elektriny-a-plynu-na-bliziaci-sa-dolezity-datum-30042022/

Otázka č.6.: Aká bude regulovaná cena elektriny a plynu v roku 2023?

Odpoveď: V súčasnosti nie je možné záväzne odpovedať na túto otázku. Regulované ceny dodávky elektriny a plynu sa odvíjajú od priemeru trhových cien oboch komodít v tzv. referenčnom období. V prípade elektriny ide o obdobie od 01.07. do 30.9.2022 a v plyne od 01.10.2021 do 30.9.2022. Keďže uvedené obdobia ešte plynú, nie je známa východisková úroveň trhových cien elektriny a plynu. Regulované ceny sa zároveň skladajú z viacerých cenových zložiek, ako napr. tarify za distribúciu a prenos alebo prepravu, tarifu za prevádzku systému, a pod. Výška jednotlivých zložiek regulovaných cien elektriny a plynu na rok 2023 bude stanovená v príslušných cenových konaniach, ktoré sa budú konať v závere tohoto roka.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad upozorňuje, že súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií môžu mať zásadný vplyv na regulované ceny elektriny a plynu na budúci rok. Preto odporúčame dotknutým zraniteľným odberateľom dôsledne zvážiť svoje rozhodnutie ohľadne voľby regulovanej ceny elektriny alebo plynu na rok 2023. Trhové ceny energií sa neustále menia a regulovaná cena v budúcnosti nemusí automaticky znamenať, že bude pre nich aj výhodnejšia.“

Viac info tu: https://www.urso.gov.sk/analyza-urso-extremne-vysoke-trhove-ceny-elektriny-a-zemneho-plynu-mozu-zasadne-ovplyvnit-regulovane-ceny-energii-v-roku-2023/

Snahou úradu je napomôcť dotknutým zraniteľným odberateľom lepšie sa zorientovať v novo-konštituovaných právach a povinnostiach pri voľbe regulovanej dodávky elektriny a plynu od roku 2023. Úrad zároveň upozorňuje, že uvedené odpovede a odporúčania vychádzajú z interpretácie ustanovení predmetného zákona. Úrad nie je tvorcom primárnej legislatívy SR a nemá kompetenciu poskytovať právne záväznú aplikáciu predmetného zákona.