Úrad upozorňuje, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu regulované ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti, v prípade tepla až o vyše 40 %. Zlacnená elektrina z Memoranda so Slovenskými elektrárňami, a.s. môže zásadne minimalizovať dopady trhových cien na domácnosti v prípade elektriny, avšak v prípade plynu obdobný cenovo primeraný zdroj zemného plynu absentuje.
chart-gec7166e50_1280 Zobraziť galériu
Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov, ako sú napríklad otázky okolo dodávok zemného plynu z Ruska do EÚ, či vplyv vojenskej agresie Ruska na Ukrajine na globálnu ekonomiku.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Trhové ceny energií sú v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné, čo vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií. Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien elektriny a plynu budú regulované ceny pre zraniteľných odberateľov výrazne vyššie ako v súčasnosti.“

Elektrina (závery analýzy):

Priemerná trhová cena elektriny s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je 148 Eur/MWh, čo je cca 2,4 násobok oproti trhovej cene elektriny, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena elektriny ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup elektriny pre regulovaných odberateľov na budúci rok je júl až september 2022. Ilustrácia vývoja trhových cien elektriny s dodávkou v roku 2023 za prvý kvartál 2022 tu v grafe:

Vyvoj ceny EE

Úrad upozorňuje, že trhové ceny elektriny majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup elektriny na dodávku, straty v elektrizačných sústavách, a prevádzku systému, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny elektriny na rok 2023 mohli vzrásť o viac ako 80 %. Avšak implementácia nedávno uzatvoreného Memoranda so Slovenskými elektrárňami, a.s. má za cieľ minimalizovať vplyv trhových cien a stabilizovať regulované ceny elektriny pre cieľové skupiny odberateľov pre nasledujúce dva roky.


Zemný plyn (závery analýzy):

Priemerná trhová cena plynu s dodávkou v roku 2023 za obdobie január až marec 2022 je 61,7 Eur/MWh, čo je 2,7 násobok oproti trhovej cene plynu, ktorá vstúpila do regulovaných cien pre rok 2022. Pri pokračovaní súčasných cenových hladín môže byť priemerná trhová cena plynu ešte vyššia, keďže rozhodujúce obdobie pre nákup plynu pre regulovaných odberateľov na budúci rok potrvá až do septembra 2022 a cena plynu veľmi intenzívne reaguje na otázky okolo dodávok ruského plynu do EÚ. Ilustrácia vývoja trhových cien plynu s dodávkou v roku 2023 za prvý kvartál 2022 je v nasledujúcom grafe:

Vyvoj ceny plynu


Úrad upozorňuje, že trhové ceny plynu majú predovšetkým vplyv na náklady na nákup plynu na dodávku a na straty v plynárenských sieťach, pričom pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny plynu na budúci rok mohli vzrásť aj o viac ako 100 %. Tento vývoj ovplyvní aj regulované ceny plynu pre bytové kotolne a ďalších regulovaných odberateľov, ktorí majú možnosť si zvoliť dodávku plynu za regulované ceny od roku 2023.

Úrad má za to, že globálne riziká ohľadne bezpečnosti a nákladov dodávok plynu výrazne ovplyvňujú trhové ceny plynu v Európe a pravdepodobne pretrvajú aj v nasledujúcom období. Z toho dôvodu by bolo vhodné integrovane riešiť témy bezpečnosti a cenovej primeranosti dodávok plynu do SR, aj s ohľadom na nedávne návrhy Európskej Komisie. Riešenie otázky primeranosti regulovaných cien plynu pre odberateľov na Slovensku nie je možné riešiť oddelene od otázok zabezpečenia bezpečných a cenovo prístupných zdrojov plynu pre Slovenskú republiku.


Teplo z CZT (závery analýzy):

Ceny zemného plynu ako dominantného paliva pre výrobu tepla v SR (viac ako 50 %) prirodzene ovplyvnia aj regulované ceny tepla vyrobeného a dodaného v systémoch centrálneho zásobovania tepla (CZT). Odhadovaný dopad na priemernú regulovanú cenu tepla vyrobeného zo zemného plynu v roku 2023 je v rozpätí 40 – 50 % oproti súčasnosti, avšak dopady v konkrétnej lokalite budú veľmi rôznorodé v závislosti od palivového mixu, súčasných nákupných cien palív, objemov dodaného tepla, a pod. Popri náraste trhových cien plynu úrad eviduje aj nárast cien iných palív používaných v CZT, ako napr. biomasy.


Predseda ÚRSO o možných riešeniach

Úrad upozorňuje, že uvedené odhady vychádzajú zo súčasne známych úrovní trhových cien energií, ktoré sú veľmi nestabilné. Z toho dôvodu je potrebné považovať vyššie uvedené za ilustratívny odhad dopadov, ktorý indikuje možný vývoj regulovaných cien energií na budúci rok. Skutočné dopady na odberateľov budú známe v závere tohto roka po implementácií Memoranda so Slovenskými elektrárňami, a.s. a po ukončení relevantných cenových konaní. Úrad bude v najbližšom období dôsledne skúmať oprávnenosť nákladov a primeranosť ziskov regulovaných subjektov a využije všetky dostupné prostriedky na minimalizáciu dopadov na regulovaných odberateľov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Z analýz ÚRSO vyplýva, že zlacnená elektrina z Memoranda so Slovenskými elektrárňami môže zásadne minimalizovať dopady trhových cien na domácnosti v prípade elektriny, avšak v prípade plynu a tepla je ten problém oveľa väčší. Je totiž nemožné bez identifikácie dostupného zdroja plynu za priaznivejšie ceny minimalizovať zásadný dopad zdražovania na regulovaných odberateľov plynu v roku 2023. Ako možné riešenie sa nám javí integrácia tém bezpečnosti a primeranosti cien dodávok plynu, napr. formou strategických zásob plynu dostupných aj pre zraniteľné skupiny odberateľov za nákladové ceny. Za dôležitú tiež považujeme adresnú finančnú podporu pre zraniteľné skupiny odberateľov, ktorá bude komplementárna so štátnym sociálnym systémom. Prehodnotenie existujúcich schém podpory, ktorých náklady sú zahrnuté v rámci prevádzky systému, by tiež mohlo aspoň čiastočne zmenšiť dopady na regulovaných aj neregulovaných odberateľov na budúci rok.“