V kontexte novej legislatívnej úpravy, ktorú schválila NR SR, úrad upozorňuje odberateľov a širokú verejnosť v SR na blížiaci sa dôležitý termín - 30.04.2022, do ktorého má:
a) každý zraniteľný odberateľ, ktorý dnes odoberá elektrinu alebo plyn za ceny podliehajúce cenovej regulácii, možnosť aktívne prejaviť záujem o využívanie cenovo neregulovaného produktu od 01.01.2023,
b) zraniteľný odberateľ mimo domácnosti, ktorý dnes odoberá elektrinu alebo plyn za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii, možnosť aktívne prejaviť záujem o využívanie cenovo regulovaného produktu od 01.01.2023.
ÚRSO upozorňuje odberateľov elektriny a plynu na blížiaci sa dôležitý dátum - 30.04.2022 Zobraziť galériu
Predseda úradu Andrej Juris: „Zároveň by som rád upozornil odberateľov, že vývoj trhových cien elektriny a plynu má významný vplyv aj na regulovanú cenu elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov a preto odporúčam odberateľom dôsledne zvážiť svoje rozhodnutie. Trhové ceny energií sa neustále menia a regulovaná cena v budúcnosti nemusí automaticky znamenať, že bude pre nich aj výhodnejšia!“

Súčasné trhové ceny energií sú extrémne vysoké a veľmi nestabilné vplyvom viacerých faktorov, ako napr., vojenská agresia Ruskej federácie na Ukrajine, otázky okolo dodávok ruského plynu do EÚ, a ich budúci vývoj je veľmi ťažko predvídateľný. Úrad využije dostupné nástroje na stabilizáciu jednotlivých položiek regulovaných cien tam kde to bude možné, avšak vplyv geopolitických faktorov na ceny energií je mimo dosahu úradu.

Nová zákonná úprava prináša rozšírenie okruhu zraniteľných odberateľov elektriny alebo plynu, ktorí majú právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom od kalendárneho roka 2023. Podľa § 3 písm. a) desiateho bodu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) zraniteľným odberateľom je:
  • 10.1. odberateľ elektriny v domácnosti,
  • 10.2. odberateľ plynu v domácnosti,
  • 10.3. odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
  • 10.4. odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
  • 10.5. odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 10.3., ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • 10.6. odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 10.4., ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • 10.7. skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

Vyššie uvedené zmeny boli zavedené do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 85/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2022. Link na plné znenie uvedenej zákonnej úpravy: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/85/20220401

Zároveň uvedený zákon ustanovuje nové práva a povinnosti jednotlivých subjektov, účastníkov právnych vzťahov hlavne v oblasti dodávky elektriny a dodávky plynu zraniteľným odberateľom za cenu regulovanú úradom, ktoré sú v mnohých prípadoch spojené s kľúčovými lehotami a dátumami. Osobitne to platí aj pre rok 2023.

Pre úplnosť úrad uvádza relevantné ustanovenie § 96g zákona o energetike, ktoré obsahuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022:

„(1) Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom podľa osobitného predpisu2) uzatvorené na dobu neurčitú alebo na dobu určitú presahujúcu 31._december_2022 so zraniteľnými odberateľmi sa považujú za zmluvy o združenej dodávke elektriny za ceny regulované úradom a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom uzavreté na dobu určitú do 31._decembra_2022. Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 30. apríla 2022 prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru 2022, zmluva sa obnovuje na kalendárny rok 2023. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9.

(2) Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. zostávajú nedotknuté. Ak zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. apríla 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.“