Úrad pokračuje vo vyhodnocovaní obdržaných podnetov z verejnej diskusie o možných riešeniach krízovej situácie na neregulovaných trhoch s elektrinou a plynom v SR a na ich základe priebežne vydáva aj svoje odporúčania a stanoviská:
ÚRSO v ťažkých časoch apeluje na účastníkov trhu - odmieta jednostranné zmeny zmluvných podmienok zo strany dodávateľov a zároveň odporúča neregulovaným odberateľom zvážiť možnosti úprav zmluvných podmienok v prípade oslovenia zo strany dodávateľa Zobraziť galériu
  • Úrad odmieta návrhy zástupcov dodávateľov na zavedenie mimoriadnej regulácie, ktorá by umožnila dodávateľom energií na neregulovanom trhu jednostranne navýšiť už dohodnuté zmluvné ceny na úroveň cien na krátkodobom trhu pre 10 % zazmluvneného objemu dodávky elektriny.
Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Takého plošné opatrenie by negatívne zasiahlo desaťtisíce podnikateľov, inštitúcií a firiem, ktoré si zodpovedne zabezpečili energie za primerané zmluvné podmienky a ich dodávatelia spoľahlivo dodávajú dohodnuté objemy energií. Zvýšilo by to riziká a neistotu na už v súčasnosti veľmi turbulentnom trhu s energiami.“
 
  • Úrad rovnako odmieta kroky niektorých dodávateľov jednostranne meniť zmluvné ceny a podmienky na neregulovanom trhu s energiami, prípadne jednostranne vypovedávať zmluvy s odberateľmi.
  • Úrad zároveň v prípade potreby úpravy zmluvných podmienok odporúča odberateľom a dodávateľom na neregulovanom trhu s energiami hľadať vzájomne akceptovateľné riešenia tak, aby boli udržateľné pre obe zmluvné strany. Úrad tak apeluje na odberateľov a dodávateľov, aby v takýchto prípadoch pristupovali k úprave zmluvnej ceny a zmluvných podmienok na základe dôsledného posúdenia vzniknutej situácie a alternatívnych možností.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Súčasný turbulentný vývoj na trhoch s energiami objektívne vytvára vysokú finančnú záťaž a riziká pre dodávateľov elektriny a plynu. V prípade krachu existujúceho dodávateľa dotknutí odberatelia budú mať síce zabezpečenú dodávku elektriny alebo plynu cez tzv. dodávku poslednej inštancie, prípadne si môžu zvoliť nového dodávateľa, avšak vzhľadom k nedostatočnej likvidite na energetických trhoch to bude prevažne za ceny blízke cenám na krátkodobom trhu, ktoré sú veľmi vysoké a nestále. V tomto kontexte zmena existujúcich zmluvných podmienok môže byť pre dotknutého odberateľa výhodnejšia v porovnaní s inými alternatívami.“

Viac informácií o odporúčaniach a stanoviskách ÚRSO nájdete tu:

Úrad bude naďalej pokračovať v priebežnom vyhodnocovaní obdržaných vstupov z verejnej diskusie ukončenej v apríli 2022, pri ktorej obdržal 125 podnetov od 22 relevantných subjektov v SR. Vybrané návrhy budú predmetom ďalšieho rozpracovania a implementácie. O ďalšom postupe bude úrad účastníkov trhu a odbornú verejnosť informovať.