Úrad momentálne analyzuje všetky podnety od odbornej verejnosti, ktoré na základe výzvy dostal k svojim návrhom na možné riešenia krízovej situácie na neregulovaných trhoch s elektrinou a plynom.
ÚRSO vyzýva dodávateľov, aby jednostranne nemenili zmluvné podmienky pri dodávke elektriny a plynu pre svojich neregulovaných odberateľov  Zobraziť galériu
Úrad sa na základe nepriaznivého vývoja na neregulovaných (veľkoobchodných) trhoch s elektrinou a plynom rozhodol vypracovať dokument o možných krízových riešeniach a dňa 01.04.2022 ho verejne publikoval ako podklad pre verejnú diskusiu s vybranými návrhmi uvažovaných možných opatrení.

Celkovo úrad z verejnej diskusie obdržal 125 vstupov a podnetov od 22 subjektov, najmä od účastníkov trhu s elektrinou a plynom (dodávatelia, výrobcovia, prevádzkovatelia sústav a sietí), ďalej zástupcov teplárenského sektoru, zástupcov veľkých priemyselných spoločností a organizácií zastupujúcich vybrané sektory, ktoré sú významnými odberateľmi elektriny a plynu.

ÚRSO chce všetky relevantné podnety zapracovať do svojho materiálu s navrhovanými riešeniami aktuálnej krízovej situácie, ale už dnes na základe dodaných podnetov sa rozhodol adresovať výzvu smerom k dodávateľom elektriny a plynu.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad vyzýva dodávateľov, aby jednostranne nemenili zmluvné podmienky pri dodávke elektriny a plynu pre svojich neregulovaných odberateľov a tým pádom im nevytvárali nežiadúce ekonomicky kritické situácie. V súčasnom turbulentnom období, keď extrémny vývoj trhových cien energií vytvára veľké množstvo rizík pre všetkých účastníkov trhu, je dôležité hľadať vyvážené riešenia, z ktorých nemajú prospech iba niektorí účastníci trhu. Pri hľadaní riešení budeme mať za cieľ moderovať a eliminovať negatívne externality krízovej situácie v reálne dosiahnuteľnej miere, so zvážením dopadov na jednotlivé skupiny účastníkov trhu, predovšetkým na koncových odberateľov energií.“

Úrad pokračuje v priebežnom vyhodnocovaní obdržaných vstupov z verejnej diskusie. Vybrané návrhy budú predmetom ďalšieho rozpracovania a implementácie. Úrad bude o ďalšom postupe účastníkov trhu a odbornú verejnosť informovať.