K návrhu koncepčného dokumentu sa môže verejnosť vyjadriť do 02.12.2022. Úrad zdôrazňuje, že cieľom koncepcie nie je priniesť okamžité riešenia, ale ponúknuť systémové opatrenia, ktoré majú komplexne riešiť problematiku dlhodobo udržateľnej dostupnosti energií ako takých pre odberateľov v SR minimálne v strednodobom horizonte.
ÚRSO otvára verejné pripomienkovanie návrhu koncepcie ochrany odberateľov pred energetickou chudobou Zobraziť galériu

Proces prípravy návrhu koncepcie ochrany odberateľov spĺňajúcich kritériá energetickej chudoby vstupuje do ďalšej kľúčovej fázy. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví otvára proces verejného pripomienkovania návrhu dokumentu. Zapojiť sa môže široká spotrebiteľská a odborná verejnosť, subjekty pôsobiace v sieťových odvetviach, orgány štátnej a verejnej správy ako i ďalší relevantní aktéri. Úrad následne po zapracovaní relevantných pripomienok a po finálnom prekonzultovaní s ministerstvami financií, hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny predloží materiál Vláde SR do konca jesene tohto roka.

Zaslať pripomienky je možné cez legislatívny portál www.slov-lex.sk v zmysle pravidiel a lehôt portálu, alebo prostredníctvom pripomienkujúceho formulára v nezamknutom editovateľnom súbore MS Excel zaslaného do 02.12.2022 na adresu energetickachudoba@urso.gov.sk (formulár XLS a ostatné podkladové dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na konci správy).

Vypracovanie návrhu koncepcie ochrany domácností pred energetickou chudobou a predloženie materiálu Vláde SR pred začiatkom nového regulačného obdobia je legislatívnou úlohou úradu podľa § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Nové regulačné obdobie sa začne od 01.01.2023, preto sme v roku 2022 pristúpili k úlohe ako k jednej z priorít. Som rád, že sa nám ju podarí v určenom termíne splniť a na vládu predložíme kvalitný dokument. Proces prípravy tiež aktívne konzultujeme aj s ministerstvami financií, hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, ako to predpokladá spomínaný zákon.“

Výsledkom spoločného úsilia bude komplexný súbor odporúčaní, s ktorými ak sa Vláda SR stotožní a začnú sa v budúcnosti implementovať, majú potenciál v strednodobom horizonte výrazne prispieť k udržateľnosti prístupu všetkých domácností na Slovensku k energiám a k pitnej vode a teda k zvýšeniu ich životnej úrovne.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Súčasne chcem zdôrazniť, že hoci sú očakávania od nášho návrhu koncepcie aj s ohľadom na aktuálnu zložitú situáciu na trhu s energiami oprávnene vysoké, cieľom koncepcie je ponúknuť najmä systémové opatrenia do budúcnosti a nie priniesť okamžité riešenie a odpoveď na terajší krízový stav, ktorému čelí celá Európa. Ochranu odberateľov pred očakávanými budúcoročnými extrémnymi cenami elektriny, plynu a tepla majú riešiť aktuálne prijímané mimoriadne opatrenia Vlády SR a EK, pričom my ako úrad poskytujeme príslušným inštitúciám maximálnu možnú súčinnosť. Ochrana spotrebiteľov v domácnostiach, ale aj pomoc ostatným odberateľom je tak našou prioritou aj v týchto zložitých časoch, ako aj v dlhodobejšom horizonte.“

 

S cieľom odbornejšie uchopiť proces prípravy návrhu koncepcie od začiatku a s cieľom inšpirovať sa aj osvedčenými príkladmi z iných krajín EÚ, v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou EY bol v rámci projektu „Štrukturálna reforma regulačného rámca pre sieťové odvetvia“ (projekt SRSS), ktorý financuje EÚ, vypracovaný komplexný analytický podklad. Úrad ho ponúka k dispozícii s cieľom zvýšiť osvetu o téme energetickej chudoby a prispieť do širšej verejnej diskusie o tejto dôležitej problematike.

 

Priložené dokumenty: