ÚRSO informuje, že Európska komisia (EK) zverejnila dokument: „Odporúčanie Komisie z 20.10.2023 týkajúce sa energetickej chudoby“. V dokumente EK odporúča členským štátom viacero opatrení na boj s energetickou chudobou. ÚRSO pripomína, že v súvislosti s energetickou chudobou už bol vláde SR zaslaný vypracovaný dokument „Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov“ - nájdete ho v prílohe (pdf).
hand-g0e6a9c211_1280 Zobraziť galériu

V roku 2022 vysoké ceny energií spolu s infláciou spôsobili, že odhadom 9,3 % Európanov nebolo schopných udržať si vo svojich domovoch primerane teplo v porovnaní so 6,9 % v roku 2021. EK uvádza, že ochrana zraniteľných občanov a zabezpečenie toho, aby bola energetická transformácia Európy spravodlivá a férová, je základným kameňom európskej zelenej dohody.

V Odporúčaní EK odporúča členským štátom viacero opatrení na boj s energetickou chudobou. V legislatívnej rovine odporúča EK svižne transponovať ustanovenia k energetickej chudobe zo smernice 2023/1791 o energetickej efektívnosti a odlíšiť tento pojem od zraniteľných odberateľov podľa smernice 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.

EK tiež odporúča jasne rozlišovať štrukturálne opatrenia na riešenie energetickej chudoby a opatrenia na zvýšenie cenovej dostupnosti energie. Preferované by z pohľadu EK mali byť štrukturálne opatrenia ako energetická efektívnosť, obnova budov, tepelná modernizácia alebo rozvoj OZE. Členské štáty by mali zaviesť opatreniami brániace odpájaniu spotrebiteľov postihnutých energetickou chudobou a tiež zaviesť inštitút dodávateľa poslednej inštancie. Dôležitá je tiež konzistentnosť energetickej a sociálnej politiky.

Pri navrhovaní opatrení na boj proti energetickej chudobe odporúča EK venovať pozornosť cielenej komunikácii, ktorou sa buduje dôvera medzi príjemcami a vyhýba sa stigmatizácii zraniteľných skupín. Členské štáty by tiež mali zvýšiť intenzitu informačných kampaní o energetickej efektívnosti zameraných na domácnosti postihnuté energetickou chudobou s cieľom zabezpečiť, aby tieto skupiny obyvateľstva dostali individualizované informácie a poradenstvo.

V oblasti energetickej efektívnosti EK odporúča prijať opatrenia na zrýchlenie miery obnovy budov v prípade budov s najhoršou energetickou hospodárnosťou a tiež zrýchliť zavádzanie inteligentných meracích systémov, ktoré spotrebiteľom umožňujú včasný prístup k ich spotrebe elektriny a plynu, ako aj riadiť ich spotrebu energie a využívať výhody vyplývajúce z pokroku v oblasti energetických technológií a digitalizácie.

Pri financovaní by členské štáty mali navrhnúť konkrétne systémy podpory energetickej efektívnosti zamerané na domácnosti postihnuté energetickou chudobou; čo najviac zjednodušiť podmienky podávania žiadostí o finančné prostriedky a obmedziť množstvo administratívnych prekážok a súvisiacich nákladov v prípade týchto žiadostí.

Odporúčanie sprevádzalo obnovenie spoločného vyhlásenia o zvýšenej ochrane spotrebiteľa na zimu, pôvodne podpísané v decembri 2022.

Celý dokument „Odporúčanie Komisie z 20.10.2023 týkajúce sa energetickej chudoby“ nájdete tu (pdf): Odporúčanie EK týkajúce sa energetickej chudoby_20.10.2023

Celý dokument „Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov“ nájdete tu (pdf):Zavery NPS k teme energetickej chudoby