Na pôde úradu sa dňa 07.08.2023 uskutočnilo za účasti predsedu úradu Andreja Jurisa ďalšie stretnutie stálej konzultačnej platformy ÚRSO so zástupcami najväčších priemyselných odberateľov energií v Slovenskej republike. Na programe boli tentokrát témy ako kľúčové zmeny v cenovej regulácií sieťových a systémových poplatkov v elektroenergetike v nadväznosti na vyhlášku úradu č. 246/2023 Z. z., prieskum úradu o vývoji neregulovaných cien za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov a odhad regulovaných cien elektriny a plynu na rok 2024.
4. Zobraziť galériu

Stretnutia odbornej komisie, ktorá je stálou konzultačnou platformou úradu so zástupcami najväčších priemyselných odberateľov energií v SR, sa pravidelne uskutočňujú od augusta 2020. Úrad na aktuálnom stretnutí zastupovali predseda Andrej Juris a riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky Martin Lepieš. Priemyselných odberateľov reprezentovali Ivana Mahríková z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Michal Pintér z Republikovej únie zamestnávateľov, Jozef Čerňan  a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Anton Kret z Asociácie priemyselných zväzov.

Andrej Juris na stretnutí informoval partnerov o najnovších aktivitách úradu, ktoré prinášajú kľúčové zmeny v cenovej regulácií v elektroenergetike. Konkrétne ide  o implementáciu novej cenovej vyhlášky úradu č. 246/2023 Z. z. v oblasti uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému, tarify za systémové služby a poplatkov za pripájanie do distribučných sústav. Vyhláška úradu vytvára systémový rámec na rozvoj  nových decentralizovaných energetických zdrojov a riešení, ktoré prispejú k decentralizácii a dekarbonizácii energetického sektoru  v Slovenskej republike.

Predseda úradu Andrej Juris: „Našou snahou je na úrovni tejto stálej odbornej konzultačnej platformy pravidelne komunikovať s dôležitými partnermi úradu o kľúčových témach a opatreniach v regulačnom rámci ÚRSO, s cieľom dosiahnuť čo možno najtransparentnejšiu a najpriehľadnejšiu reguláciu v Slovenskej republike a teda aj spravodlivé a primerané koncové ceny energií pre všetkých účastníkov trhu. Zároveň od predstaviteľov veľkých priemyselných zväzov vítame spätnú väzbu a ich pohľady na vývoj na energetických trhoch a dopady na odberateľov. Rád by som našim partnerom poďakoval za konštruktívnu diskusiu a námety na zlepšenie fungovania trhu s elektrinou a plynom.“

Úrad tiež na stretnutí partnerov informoval o výsledkoch svojho prieskumu cien a cenníkov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu v SR: 
ÚRSO zistil nedostatky v cenníkoch za neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre slovenských odberateľov, ktoré nedostatočne reflektujú vývoj trhových cien energií a spôsobujú vysoké ceny v porovnaní s CZ, AT a DE | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)

ako aj o výsledkoch analýzy úradu o regulovaných cien elektriny a plynu v roku 2024 so zameraním na domácnosti:  

ÚRSO upozorňuje, že v prípade absencie vládnych opatrení môžu domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov čeliť v roku 2024 zásadnému nárastu cien energií, a to aj napriek poklesu trhových cien energií od konca roka 2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)